Algemene beschouwingen van de VVD bij het voorjaarsdebat 2016

Het afgelopen jaar is de VVD zéér kritisch geweest over het beleid van de gemeente. Denk aan de ontwikkeling van het gemeentehuis en de sporthal en andere droomprojecten. Desalniettemin kunnen we constateren dat dit college in feite heel goed bezig is met het uitvoeren van liberaal landelijk beleid.

Er zijn belangrijke beslissingen genomen voor Leusden, waarbij we soms fel van mening verschillen over het “hoe”, maar waarbij we het in essentie eens zijn over het “dat”. Er zijn belangrijke stappen gezet in de Biezenkamp. We hebben unaniem besloten dat Leusden duurzamer wordt en dat ook vertaald in de woonvisie en de manier van afval inzamelen. Ook de VVD wilde een nieuwe sporthal. En ook de VVD wilde dat er met het gemeentehuis iets ging gebeuren. En het gebeurt. We wensen het college veel succes met de uitvoering daarvan en natuurlijk zullen wij u kritisch blijven volgen en af en toe een speldenprik uitdelen.

Het college zet zich actief in om de betrokkenheid van iedereen te vergroten. Dat doen ze goed, maar dit moet in de toekomst nog meer aandacht krijgen. Om de samenleving voorop te bestendigen en verstevigen. Door meer promotie kunnen bijvoorbeeld de informatiemarkten zorgen voor grotere betrokkenheid van onze inwoners. Verdere digitalisering is belangrijk, maar ook de mensen die je daar niet in mee krijgt, moeten volledig worden geïnformeerd.

De VVD is positief over de samenwerking tussen de raad en het college. Maar ook de raadsleden en fracties onderling werken goed samen met respect voor ieders eigen politieke afweging. Laten we dit met elkaar voortzetten.

De ambtenaren van de gemeente Leusden ondersteunen u en ons in onze taken. Ook dit jaar weer zien wij de neerslag van hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid in de stukken en bij de diverse informatiemarkten en presentaties. Het lijkt vanzelfsprekend maar het is wederom een compliment waard dat de financiële stukken uitblinken in helderheid en soliditeit. Los van alle politieke wind is dit een anker voor Leusden.

De samenwerking op bedrijfsvoering tussen Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten loopt voorspoedig. De VVD ziet dat wat oorspronkelijk een bezuinigingsopgave was, door de bundeling van mensen en hun expertise nu veel energie en kracht geeft.

En als we dan toch over financiën spreken, kan het niet anders dat wij als VVD, u als college het een en ander meegeven:

We zien een positief meerjarenperspectief, maar ook zien we ieder jaar een tekort waarvoor we onze reserves moeten aanspreken. Dit jaar stond op onze jaarrekening een slordige € 860.000 tekort! Wethouder blijft ook u iedere euro omdraaien? We hebben immers nog een bezuiniging van € 304.000 te realiseren in 2017-2019.

De VVD is blij dat niet opnieuw hoeven te bezuinigen, maar de huidige bezuinigingen en taakstellingen lopen nog steeds en worden nog steeds overal gevoeld.

We blijven waakzaam op de OZB. Zoals in de kadernota wordt gesteld is, wordt deze door de inwoner wel degelijk beleefd als een belangrijke belasting. Het resultaat van de meicirculaire zorgt er helaas niet voor dat de geplande OZB-verhoging van € 140.000 geschrapt kan worden. Wij stellen voor om dit als het enigszins mogelijk is in het najaar in de begroting te matigen, zeker gezien de het volgende:

De afvalstoffenheffing stijgt. We gaan ervan uit dat doordat inwoners goed presteren, Leusden én het milieu erbij winnen. Als iedereen goed presteert, gaan we ervan uit dat de beloning niet naar beneden wordt bijgesteld. Als het totale resultaat toch tegenvalt, verwachten we aanvullende dekking van het college. Het nieuwe inzamelen kan en mag geen verkapte lastenverzwaring worden!

De raad is goed bezig met de vernieuwing van de planning & control-cyclus. Mooi dat de raad zelf deze vernieuwing vormgeeft in de vorm van thema-avonden en een heuse begrotingsapp.

We zien een aantal voorstellen voor nieuw beleid, terwijl de budgetruimte krap is. Toch zijn er een aantal zaken waar we niet omheen kunnen. Door wettelijke verplichtingen of door nood in samenleving.

In de invoering van de omgevingswet ziet de VVD grote kansen om de vergunningverlening efficiënter aan te pakken. Wethouder, ziet u die kans ook? Het lijkt een gigantische operatie en taakstelling die een flinke cultuuromslag van dit huis vergt. Wethouder, wij verzoeken u, blijf hier bovenop zitten.

De VVD juicht met de inwoners mee om de verbetering van de digitale dienstverlening van de gemeente, dit is écht-heel-hard nodig! We zien de veranderingen met vertrouwen tegemoet!  Daarbij merken wij wel op dat de voorgestelde netto uitbreiding van de formatie voor het web-team wat ons betreft niet nodig is. Immers een verbetering van het digitale portaal biedt kansen voor besparingen op het fysieke en papieren klantcontact. Stevige ambities op het hoogwaardige digitale frontoffice móéten gepaard gaan met besparingen elders! Er ligt tegelijk nog een forse taakstelling hier in dit huis, tegelijk uitbreiden past niet.  De VVD verzoek de raad om de kaderbrief op dit punt te amenderen. Een incidentele impuls is voor de VVD bespreekbaar. Wethouder kunt u ons beloven dat u goed naar deze cijfers kijkt?

Het college stelt voor om structureel € 25.000 extra uit te geven voor speelbeleid. Net nu we hierop in de vorige periode bezuinigd hebben. De VVD staat op zich sympathiek tegenover de relatie met de jeugdgezondheid, maar vindt dit géén goed moment. We stellen daarom ook een amendement voor.

Met haar plannen tilt dit college Leusden naar een hoger niveau. Op één ding na…

De VVD wil dat er structurele ruimte ontstaat voor het aanpakken van problemen die door álle inwoners gevoeld worden. Het onderhoud van de openbare buitenruimte is voor iedere inwoner een gevoelig punt.

De VVD stond achter deze bezuiniging, maar in de praktijk schrikken we van het effect op de aanblik van ons mooie Leusden. We dringen er dan ook bij het college bij aan om hiervan prioriteit te maken. Ons nieuwe gemeentehuis, de sporthal, de Biezenkamp, heel Leusden verdient een mooi kader. Daarvoor dienen we een motie in.

Voorzitter, de gemeente Leusden staat er goed voor en is en blijft een fijne plek om te wonen, werken, winkelen, bouwen, sporten en recreëren. De VVD houdt dat graag zo. Wij wensen u veel succes en zullen u scherp blijven houden!

Carlos Genders

fractievoorzitter VVD Leusden, Stoutenburg en Achterveld

genders.vvd@gmail.com (06) 15003269

Reactie VVD op de commotie rondom de Avondvierdaagse

Rondom de Leusdense avondvierdaagse is dit jaar veel ophef ontstaan. De VVD betreurt alle commotie over een sportieve activiteit die enkel vreugde teweeg hoort te brengen. Voorop staat dat het beeld dat in de lokale en landelijke media is geschetst, géén recht doet aan de inzet van alle vrijwilligers die de Leusdense avondvierdaagse al 25 jaar tot een feest maken. Daarnaast nemen we nadrukkelijk afstand van het feit dat sommigen zelfs zijn bedreigd. Ook dit jaar hebben onze kinderen de wandeltocht met plezier en succes gelopen en onze dank daarvoor is groot.

De VVD heeft in de raadsvergadering van 9 juni vragen gesteld over de gang van zaken en met diverse betrokkenen gesproken. Wij stellen vast dat wat er gebeurd is, verschillend wordt beleefd, maar desondanks gaat wij ervan uit dat eenieder vanuit de beste intenties heeft gehandeld.

Met dit gegeven kijken we graag vooruit. Het is voor heel Leusden van belang dat de jaarlijkse avondvierdaagse wordt voortgezet en dat iedereen daaraan mee kan doen. We hopen dat de burgemeester erin slaagt de continuïteit van dit leuke evenement te borgen en dat alle betrokkenen tot een goed gesprek kunnen komen. Onze kinderen zijn de toekomst en ze verdienen een goede avondvierdaagse, ook in 2017!

 

Raad 12 mei: vragen VVD over vluchtelingenopvang

Op 12 mei heeft de VVD Leusden in  de raadsvergadering vragen gesteld over de vluchtelingenopvang. Uit de notulen van deze vergadering:

De heer Genders zegt dat de VVD vragen heeft over de noodopvang voor vluchtelingen. De raad krijgt weinig informatie over het verloop en het effect op de openbare orde. Wel hoort hij dat er een grote groepen vluchtelingen over het winkelcentrum lopen. Hoe wordt dit ervaren en krijgt de gemeente meldingen van overlast? Zijn er meldingen bij de politie bekend? De VVD wil graag vaker worden geïnformeerd en kan de burgemeester dit toezeggen? Op 12 mei jl. is er een persbericht uitgegaan waarin staat dat de 360 vluchtelingen langer aanwezig blijven dan oorspronkelijk is aangegeven. De continuïteit van onderwijs en de sociale contacten in Leusden worden als argument genoemd waarom het gemeentebestuur van Leusden hieraan graag meewerkt. Wordt hier geen binding met Leusden gelegd waardoor vluchtelingen zonder status wellicht valse hoop wordt gegeven. Worden er geen voldongen feiten gecreëerd voordat de gemeenteraad zich hierover heeft uitgesproken? Wat is het scenario als de noodopvang sluit? Kunnen niet dezelfde argumenten worden gebruikt voor het herplaatsen van een azc in Leusden? De VVD vraagt zich af of nog wel een zinvol debat over deze keuzen gevoerd kan worden.

De burgemeester herkent zich niet in het beeld dat er weinig informatie wordt gegeven over de noodopvang. Onlangs is in de raadsinformatiebrief uitgebreid gesproken over de noodopvang. De raad is geïnformeerd over de stand van zaken en het feit dat de groep vluchtelingen een iets andere status zal krijgen. Met betrekking tot de overlast behandelt zij deze hetzelfde als andere overlastmeldingen. In de gemeenteraad maakt zij daarover geen aparte meldingen omdat dit ook niet gebeurd met andere vormen van overlast. Spreekster is elke week aanwezig op de COA-locatie. Daar bespreekt zij de situatie met de politie, een vertegenwoordiging van het COA en de vrijwilligers. Alle partijen zijn heel tevreden over de rust die er heerst en het positieve klimaat dat daar aanwezig is.
Het college heeft van het COA het verzoek gekregen of deze groep hier mag blijven in afwachting van hun procedure. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat deze groep maximaal anderhalf jaar, geteld vanaf de opening van de voorziening, hier kan blijven. In die afspraak is niets veranderd en ook het maximumaantal vluchtelingen van 400 blijft gehandhaafd. Het is prettig dat er niet constant een wisseling van vluchtelingen plaatsvindt waardoor deze mensen zich beter kunnen aanpassen aan onze maatschappij. Verder vindt zij het netjes dat er zo weinig mogelijk met mensen gesleept hoeft te worden. Op dit moment kunnen nog niet alle kinderen naar school en met name de middelbare scholieren kunnen op dit moment nog geen onderwijs genieten. Dat ligt niet aan de gemeente. Dinsdag 17 mei a.s. vindt een gesprek plaats met het onderwijs in de gemeente Amersfoort. Als de VVD spreekt over een azc loopt dat vooruit op welke discussie dan ook. De komst van een azc speelt op dit moment niet. Op dit moment zijn er 360 mensen aanwezig en er kunnen nog maximaal 40 vluchtelingen worden opgevangen.

Zie ook agendapunt 15 op: https://gemeentebestuur.leusden.nl/vergaderingen/Raadsvergadering/2016/09-juni/20:00:00

 

VVD Leusden niet overtuigd over het nieuwe afvalinzamelen

De VVD Leusden is niet overtuigd van de collegeplannen voor de nieuwe wijze van afval inzamelen. Aanstaande donderdag ligt het voorstel ter stemming bij de gemeenteraad maar op heel veel vragen is nog geen antwoord gegeven. “Notabene de wethouder zelf heeft aangegeven dat er nog veel open einden zitten aan het plan” aldus Klaas Roskam, woordvoerder van de VVD. “Op zich zijn wij niet tegen een nieuwe en innovatieve wijze van afval inzamelen, maar er zijn voor de VVD alleen wel randvoorwaarden.”

Een nieuw plan moet milieuvriendelijk en door de inwoners gewenst zijn en inwoners moeten zelf hun afwegingen kunnen maken over welk afval ze willen scheiden. Ook mag een nieuw systeem voor inwoners niet duurder worden dan het huidige systeem, het is immers de gemeente die de wijziging wil doorvoeren. Tot slot moet de communicatie naar inwoners duidelijk zijn, zodat ze niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.

Een aantal van deze aspecten is door de wethouder wel benoemd maar niet onderbouwd. Aan een communicatieplan ontbreekt het geheel. Het voorstel is daarmee niet volledig en het blijft onduidelijk in hoeverre aan de plannen uitvoering kan worden gegeven. Ook is het nog maar zeer de vraag of de inwoners van Leusden op deze wijziging zitten te wachten. In de enquête die door het college zelf onder haar inwoners is verspreid (en waar het college dit voorstel aan ophangt) is immers door het merendeel van de respondenten aangegeven dat zij geen behoefte hebben aan een nieuw systeem. Dit is op zijn zachtst gezegd bijzonder voor een gemeente die prat gaat op “de samenleving voorop”.

De VVD is zeer benieuwd naar de argumenten van andere partijen en kijkt uit naar het debat in de raad.

Noodopvang vluchtelingen in Leusden

De VVD is van mening dat het actuele probleem van de grote vluchtelingenstroom alléén in de regio kan worden opgelost en vluchtelingen in de regio moeten worden opgevangen. Dat lossen we als gemeenteraad helaas niet 1-2-3 op. Bovendien gaan wij daar niet over.

De realiteit is dat op dit moment grote aantallen mensen in Europa hun toevlucht zoeken.

De VVD vindt dat wij in Leusden mensen die aan de poort staan, niet zomaar kunnen laten staan. Leusden moet een bijdrage leveren aan de tijdelijke huisvesting van mensen die een status als politiek of (burger)oorlogsvluchteling hebben. Daar gaan wij over en ook de VVD neemt haar verantwoordelijkheid.

De VVD heeft in september in de raad een motie mede ingediend die het college oproept om voor noodopvang te zorgen, als op ons een beroep wordt gedaan. Dat is nu aan de orde.

Onze burgemeester Annemieke Vermeulen heeft in overleg met het COA een locatie gevonden voor noodopvang die past bij de Leusdense maat: er komen niet meer dan 400 opvangplaatsen voor een maximum van anderhalf jaar. De veiligheid wordt gewaarborgd van de inwoners van Leusden en van de vluchtelingen die tijdelijk gehuisvest zullen gaan worden. Immers inwoners van Leusden én vluchtelingen zijn gebaat bij een veilige en menswaardige opvang. Door zorgvuldige communicatie wordt draagvlak bewaakt en wordt de samenleving maximaal betrokken, zoals ook bij de crisisnoodopvang in Woudenberg bleek uit de massale inzet van vrijwilligers.

A.s. vrijdag 18 december is er vanaf 18:00u een inloopbijeenkomst voor alle inwoners van Leusden op het gemeentehuis. De VVD is daarbij aanwezig en ontmoet u graag om eventuele vragen te beantwoorden.

Carlos Genders

Fractievoorzitter VVD Leusden

Spreektekst algemene beschouwingen bij de kaderbrief 2016

Algemene beschouwingen VVD Leusden bij de kaderbrief 2016

Voorzitter,

Complimenten voor dit college!

Wethouders komen naar de inwoner toe. Er komt niet veel inspraak, maar toch, het college staat ervoor open. Het college laat een ongekend daadkrachtige stijl zien. We hebben het hierna over de gevolgen. Leusden is een Fairtrade-gemeente, nou gefeliciteerd! Leusden gebruikt geen schadelijke middelen meer, prachtig!

Hiermee houdt voor de VVD het jubelen op. Er gebeurt namelijk nog véél méér! We worden er stil van. Na een jaar maakt de VVD de rekening op:

  • U verhoogt de OZB voor de tweede keer in uw periode. U noemt dat inflatiecorrectie, maar het ís een verhoging.
  • Gisteren is besloten om een sporthal aan te leggen, zonder private financiering en zonder werkelijk betrekken van de samenleving. Kosten bijna 3 miljoen. Nog afgezien van de risico’s. Toen begon het de raad al te duizelen.
  • U stuurt aan op een gemeenschapshuis. Dat kost de gemeenschap 9 miljoen als we niet uitkijken.
  • U heeft de Europese aanbestedingsregels geschonden en dat druist tegen een vrije marktwerking in. We weten nog niet of dat geld gaat kosten, maar het zou zo maar kunnen.
  • U heeft geen goedkeurende accountantsverklaring, daarmee zijn we een van de weinige zwarte schapen onder de Nederlandse gemeenten. Beschamend!

Vorig jaar suste dit college de raad. Alles gaat goed in het sociaal domein. Het is nu over de helft van het jaar en we hebben nauwelijks cijfermateriaal. Hoe weten we nu dat het goed gaat? De raad moet zelf een monitor ontwikkelen, want het college komt niet verder dan vertellen in plaats van tellen. Wie heeft zicht op de geldstromen en de risico’s die we lopen? Alsof we met een defecte snelheidsmeter vol gas geven. Niemand in Leusden die er wat van zegt.

De reserves worden fors aangesproken. Als we alles optellen geven we 45 miljoen uit terwijl we 30 miljoen op de bank hebben staan. Natuurlijk komen er investering terug, maar dit laat zien dat u te snel gaat! Qua ambitieniveau is deze coalitie te groot voor Leusden. U krijgt van de VVD een dieprode smiley!

Omdat u zo snel gaat, moeten we lenen. U noemt dat rentebeleid. Sla een willekeurige krant open en zie dat de Europese economie siddert en beeft voor een Grexit en een Brexit. Straks ook een Leusdexit? Krijgt Leusden na Amersfoort nu ook de gedeputeerde op bezoek? Het college gaat door haar uitgavenpatroon en benodigde leningen een langdurige relatie aan met de toekomst. Dat betekent dat 4 of 5 colleges hierna de gevolgen zullen ondervinden van dit financieel beleid.
Ook de meicirculaire zorgt weer voor tegenvallers. Feit is dat we al jarenlang een sterk fluctuerend inkomsten- en uitgavenpatroon hebben.

College, u gaat te snel!  In de vorige coalitie moest nog sterk bezuinigd worden, helaas ook op het beheer van de openbare ruimte. Van B naar C leek onontkoombaar. De inwoner zal niet begrijpen dat er wel geld is voor een dure sporthal. Als daar ook nog een duur gemeentehuis achteraan komt, heeft de politiek haar krediet bij de inwoner wel verspeeld.

Over krediet gesproken:

Vaart minderen is nodig. De VVD roept u op om uw ambities bij te stellen. En de raad mee te laten besluiten over de specifieke leningen. Wij beseffen dat dit uw bevoegdheid is, maar dit is zo’n majeure beslissing dat de raad mee moet besluiten. Daarom dienen wij een motie in.

Voorzitter,

De VVD gaat akkoord met de voorjaarsnota. Deze geeft volgens ons een getrouw beeld van het huishoudboekje van de gemeente. Complimenten voor de ambtelijke organisatie voor de heldere nota.

Het zal u niet verbazen dat wij niet akkoord kunnen gaan met de kaderbrief. De VVD kan zich niet vinden in het financieel beleid. Het zweet breekt ons uit en dat is niet van de warmte. Wij zijn ontstemd, bezorgd en bedroefd. Deze coalitie wil zó graag presteren, dat  het niet tot deze raad doordringt dat onze inwoners de rekening gaan betalen. Met deze constructie wordt het gelag achteraf betaald.

Niet alleen wordt onze spaarpot fors aangesproken, ook zullen we structureel gaan betalen voor de financiering van de ambities van dit college. Dit college gaat voor de VVD te snel. En dat terwijl we nog enorme risico’s lopen waarvan we de omvang niet eens kennen. Het tempo waarmee geld wordt uitgegeven is hoger dan wij inkomsten  krijgen. De tering naar de nering, daar staat de VVD voor!

Dank u wel.

Najaarsnota 2014

Bijdrage debat najaarsnota 18 december 2014:

Voorzitter,

We verkeren nog steeds in zwaar weer. Bij ieder debat over de financiële positie van de gemeente Leusden blijkt dat weer. De ontwikkeling van het begrotingsresultaat bij de najaarsnota laat oplopende tekorten zien. Nu nog maar 38k€, volgend jaar al dik twee ton. De positieve resultaten die voorspeld worden voor 2016, 2017 en 2018 zijn uiterst onzeker.

Ter dekking van de tekorten doet het college een greep in de kas. Dat is geoorloofd, voor zover het om incidentele tekorten gaat. We kunnen een discussie starten, in hoeverre de tekorten nu incidenteel zijn. Maar de VVD kan leven met de najaarsnota, mits de wethouder de “overschotten” van 2016 tot en met 2018 gebruikt om de onttrekkingen te compenseren. Wat dat betreft kunt u dit zien als een piketpaaltje voor het voorjaarsdebat 2015.

Dank u wel.