Algemene beschouwingen van de VVD bij het voorjaarsdebat 2016

Het afgelopen jaar is de VVD zéér kritisch geweest over het beleid van de gemeente. Denk aan de ontwikkeling van het gemeentehuis en de sporthal en andere droomprojecten. Desalniettemin kunnen we constateren dat dit college in feite heel goed bezig is met het uitvoeren van liberaal landelijk beleid.

Er zijn belangrijke beslissingen genomen voor Leusden, waarbij we soms fel van mening verschillen over het “hoe”, maar waarbij we het in essentie eens zijn over het “dat”. Er zijn belangrijke stappen gezet in de Biezenkamp. We hebben unaniem besloten dat Leusden duurzamer wordt en dat ook vertaald in de woonvisie en de manier van afval inzamelen. Ook de VVD wilde een nieuwe sporthal. En ook de VVD wilde dat er met het gemeentehuis iets ging gebeuren. En het gebeurt. We wensen het college veel succes met de uitvoering daarvan en natuurlijk zullen wij u kritisch blijven volgen en af en toe een speldenprik uitdelen.

Het college zet zich actief in om de betrokkenheid van iedereen te vergroten. Dat doen ze goed, maar dit moet in de toekomst nog meer aandacht krijgen. Om de samenleving voorop te bestendigen en verstevigen. Door meer promotie kunnen bijvoorbeeld de informatiemarkten zorgen voor grotere betrokkenheid van onze inwoners. Verdere digitalisering is belangrijk, maar ook de mensen die je daar niet in mee krijgt, moeten volledig worden geïnformeerd.

De VVD is positief over de samenwerking tussen de raad en het college. Maar ook de raadsleden en fracties onderling werken goed samen met respect voor ieders eigen politieke afweging. Laten we dit met elkaar voortzetten.

De ambtenaren van de gemeente Leusden ondersteunen u en ons in onze taken. Ook dit jaar weer zien wij de neerslag van hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid in de stukken en bij de diverse informatiemarkten en presentaties. Het lijkt vanzelfsprekend maar het is wederom een compliment waard dat de financiële stukken uitblinken in helderheid en soliditeit. Los van alle politieke wind is dit een anker voor Leusden.

De samenwerking op bedrijfsvoering tussen Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten loopt voorspoedig. De VVD ziet dat wat oorspronkelijk een bezuinigingsopgave was, door de bundeling van mensen en hun expertise nu veel energie en kracht geeft.

En als we dan toch over financiën spreken, kan het niet anders dat wij als VVD, u als college het een en ander meegeven:

We zien een positief meerjarenperspectief, maar ook zien we ieder jaar een tekort waarvoor we onze reserves moeten aanspreken. Dit jaar stond op onze jaarrekening een slordige € 860.000 tekort! Wethouder blijft ook u iedere euro omdraaien? We hebben immers nog een bezuiniging van € 304.000 te realiseren in 2017-2019.

De VVD is blij dat niet opnieuw hoeven te bezuinigen, maar de huidige bezuinigingen en taakstellingen lopen nog steeds en worden nog steeds overal gevoeld.

We blijven waakzaam op de OZB. Zoals in de kadernota wordt gesteld is, wordt deze door de inwoner wel degelijk beleefd als een belangrijke belasting. Het resultaat van de meicirculaire zorgt er helaas niet voor dat de geplande OZB-verhoging van € 140.000 geschrapt kan worden. Wij stellen voor om dit als het enigszins mogelijk is in het najaar in de begroting te matigen, zeker gezien de het volgende:

De afvalstoffenheffing stijgt. We gaan ervan uit dat doordat inwoners goed presteren, Leusden én het milieu erbij winnen. Als iedereen goed presteert, gaan we ervan uit dat de beloning niet naar beneden wordt bijgesteld. Als het totale resultaat toch tegenvalt, verwachten we aanvullende dekking van het college. Het nieuwe inzamelen kan en mag geen verkapte lastenverzwaring worden!

De raad is goed bezig met de vernieuwing van de planning & control-cyclus. Mooi dat de raad zelf deze vernieuwing vormgeeft in de vorm van thema-avonden en een heuse begrotingsapp.

We zien een aantal voorstellen voor nieuw beleid, terwijl de budgetruimte krap is. Toch zijn er een aantal zaken waar we niet omheen kunnen. Door wettelijke verplichtingen of door nood in samenleving.

In de invoering van de omgevingswet ziet de VVD grote kansen om de vergunningverlening efficiënter aan te pakken. Wethouder, ziet u die kans ook? Het lijkt een gigantische operatie en taakstelling die een flinke cultuuromslag van dit huis vergt. Wethouder, wij verzoeken u, blijf hier bovenop zitten.

De VVD juicht met de inwoners mee om de verbetering van de digitale dienstverlening van de gemeente, dit is écht-heel-hard nodig! We zien de veranderingen met vertrouwen tegemoet!  Daarbij merken wij wel op dat de voorgestelde netto uitbreiding van de formatie voor het web-team wat ons betreft niet nodig is. Immers een verbetering van het digitale portaal biedt kansen voor besparingen op het fysieke en papieren klantcontact. Stevige ambities op het hoogwaardige digitale frontoffice móéten gepaard gaan met besparingen elders! Er ligt tegelijk nog een forse taakstelling hier in dit huis, tegelijk uitbreiden past niet.  De VVD verzoek de raad om de kaderbrief op dit punt te amenderen. Een incidentele impuls is voor de VVD bespreekbaar. Wethouder kunt u ons beloven dat u goed naar deze cijfers kijkt?

Het college stelt voor om structureel € 25.000 extra uit te geven voor speelbeleid. Net nu we hierop in de vorige periode bezuinigd hebben. De VVD staat op zich sympathiek tegenover de relatie met de jeugdgezondheid, maar vindt dit géén goed moment. We stellen daarom ook een amendement voor.

Met haar plannen tilt dit college Leusden naar een hoger niveau. Op één ding na…

De VVD wil dat er structurele ruimte ontstaat voor het aanpakken van problemen die door álle inwoners gevoeld worden. Het onderhoud van de openbare buitenruimte is voor iedere inwoner een gevoelig punt.

De VVD stond achter deze bezuiniging, maar in de praktijk schrikken we van het effect op de aanblik van ons mooie Leusden. We dringen er dan ook bij het college bij aan om hiervan prioriteit te maken. Ons nieuwe gemeentehuis, de sporthal, de Biezenkamp, heel Leusden verdient een mooi kader. Daarvoor dienen we een motie in.

Voorzitter, de gemeente Leusden staat er goed voor en is en blijft een fijne plek om te wonen, werken, winkelen, bouwen, sporten en recreëren. De VVD houdt dat graag zo. Wij wensen u veel succes en zullen u scherp blijven houden!

Carlos Genders

fractievoorzitter VVD Leusden, Stoutenburg en Achterveld

genders.vvd@gmail.com (06) 15003269

Reactie VVD op de commotie rondom de Avondvierdaagse

Rondom de Leusdense avondvierdaagse is dit jaar veel ophef ontstaan. De VVD betreurt alle commotie over een sportieve activiteit die enkel vreugde teweeg hoort te brengen. Voorop staat dat het beeld dat in de lokale en landelijke media is geschetst, géén recht doet aan de inzet van alle vrijwilligers die de Leusdense avondvierdaagse al 25 jaar tot een feest maken. Daarnaast nemen we nadrukkelijk afstand van het feit dat sommigen zelfs zijn bedreigd. Ook dit jaar hebben onze kinderen de wandeltocht met plezier en succes gelopen en onze dank daarvoor is groot.

De VVD heeft in de raadsvergadering van 9 juni vragen gesteld over de gang van zaken en met diverse betrokkenen gesproken. Wij stellen vast dat wat er gebeurd is, verschillend wordt beleefd, maar desondanks gaat wij ervan uit dat eenieder vanuit de beste intenties heeft gehandeld.

Met dit gegeven kijken we graag vooruit. Het is voor heel Leusden van belang dat de jaarlijkse avondvierdaagse wordt voortgezet en dat iedereen daaraan mee kan doen. We hopen dat de burgemeester erin slaagt de continuïteit van dit leuke evenement te borgen en dat alle betrokkenen tot een goed gesprek kunnen komen. Onze kinderen zijn de toekomst en ze verdienen een goede avondvierdaagse, ook in 2017!