Algemene beschouwingen van de VVD bij het voorjaarsdebat 6 juli 2017

Dank u, voorzitter, voor de gelegenheid om bij te dragen aan het voorjaarsdebat.

Voor ik verder ga wil ik eerst iets in perspectief plaatsen.

Voor alles wat we hier bespreken zijn we politiek verantwoordelijk. Maar tegenover 3 wethouders en omgerekend 2 tot 4 fte raadslid staan grofweg anderhalfhonderd mensen die hier dagelijks hun best doen voor Leusden. Onze medewerkers zijn met dertig keer zoveel als wij. Zij maken iedere dag wéér waar wat wij beloven. Zij zorgen voor de dagelijkse dienstverlening, openbare ruimte, beleid, paspoorten, rijbewijzen, vergunningen, geboortes, huwelijken, etc., etc., etc. En dat doen ze erg goed. Zorgen voor solide rapportage aan college en raad en betrouwbare informatie waardoor wij kunnen sturen. Bedenken voor ons de strategieën waaruit wij keuzes maken. Wij als raad zijn dat uitzonderlijke vanzelfsprekend gaan vinden. En dat tot eind volgende maand onder de bezielde aansturing van de directeur-secretaris Erik Luchtenburg. Erik, jammer dat je weggaat maar veel succes in IJsselstein en Montfoort. Erik en al je collega’s, heel hartelijk bedankt!

Vanaf deze plaats bedankt de VVD dan daarnaast ook onze burgemeester en wethouders en de raadsleden en ondersteuners uit de collega-fracties voor de constructieve sfeer waarin we als raad ons werk kunnen doen.

Samenleving

Eigenlijk moet de VVD dan ook al die mensen bedanken uit onze samenleving die zich onbaatzuchtig inzetten voor Leusden. De vele vrijwilligers. Mantelzorgers. Opgeruimd Leusden. Het nieuwe team dat van de avondvierdaagse wederom een succes gemaakt heeft. Vrijwillige verkeersregelaars. Maatjes van vluchtelingen. En al die anderen die ik vergeet of die onzichtbaar, onder de media-oppervlakte, onze gemeente maken tot wat hij is. Een mooi sociaal dorp. Waar het liberalisme ook in de haarvaten zit. Met het hart op de juiste plaats. De samenleving kan niet zonder u. Hartelijk dank!

Tot zover de pluimen. Hoewel er meer is dat ons verbindt dan dat wat ons verdeelt, hebben wij als oppositiepartij de plicht u ook af en toe scherp te houden.

De VVD kan zich vinden in de voorjaarsnota en we zijn erg blij dat de accountant een goedkeurende verklaring geeft op de jaarstukken van 2016.

Ik neem u mee door de kaderbrief 2018.

Financiën

De financiële positie van Leusden is gelukkig nog steeds goed. De begrotingspositie is sinds de najaarsnota weliswaar verbeterd, maar dit is wel sterk afhankelijk van de woningbouw. Dus als deze toch stagneert, zitten we met een probleem.

De reserves slinken wel drastisch. Op zich staan daar wel investeringen in de samenleving van Leusden tegenover. Huis van Leusden, sporthal, opknappen van de Hamershof. De verbouwing van de sportzaal in Antares. Wij zullen als VVD waakzaam blijven op overschrijdingen daarin en of het gewenste maatschappelijke rendement wel geleverd wordt.

We gaan in ons rentebeleid uit van ontwikkelingen richting 0,5% en 1,0% omdat we dat al jaren doen en omdat er anders een begrotingsprobleem ontstaat. Hoewel de realiteit laat zien dat ook op langere termijn de nullijn realistischer is. Dat is een zorgpunt en de vraag rijst hoe lang dit houdbaar is. Wordt het volgende college niet met een probleem opgezadeld?

Jeugdzorg

We hadden in 2016 een tegenvaller op de uitgaven jeugdzorg van 7 ton. Prima gedekt door de reserve sociaal domein, maar het valt op dat er in de begroting 2017 en kaderbrief geen bijstellingen gedaan. Het is meer dan een financiële opgaaf om de uitgaven jeugdzorg in de greep te krijgen, gelet op alle onderliggende problematiek. Bij de najaarsnota moeten we goed kijken naar het financiële beeld op dit punt.

Los van het geld maakt de VVD zich wel ernstig zorgen over de gemeentelijke jeugdzorg. Landelijk en ook in Leusden zijn in 2016 budgetten overschreden. Dat is uiteraard vervelend voor de gemeentekas, maar vooral een belangrijk signaal dat veel kinderen hulp nodig hebben.  Het college geeft in de kaderbrief 2018 aan die budgetoverschrijdingen “te gaan analyseren en op basis daarvan, zonder kwaliteitsverlies en gefaseerd, de kosten om te buigen en het verstrekkingen niveau binnen de budgettaire kaders te krijgen”. Dat klinkt alarmerend! Gaan we minder verstrekken? Komen er opname- of behandelstops en budgetplafonds? Gaan we de jeugdprofessionals begrenzen in hun werk? De VVD vindt dat budgetbeheersing en geld niet het vertrekpunt of het doel mogen zijn in de jeugdzorg. We kunnen beter (extra) inzetten op een innovatief jeugdzorgvernieuwingsbeleid dat vooral moet leiden tot minder jeugdproblematiek. En dat er daarbinnen de problematiek minder zwaar wordt. Waar gaat het in het stelsel niet goed? Hoe zit het met ouderondersteuning? Leiden lange wachttijden niet tot verergering? Wordt er niet teveel geproblematiseerd? Is er voldoende tijdige en adequate hulp beschikbaar? Vraag het uw huisarts eens! Werkt het passend onderwijs eigenlijk wel? Zonder antwoord op dit soort vragen gaat de VVD niet akkoord met koude budgettaire ingrepen. Geld is hier het middel, niet het doel! Daarom dienen we samen met alle andere fracties een amendement in op de kaderbrief.

De VVD vindt dat we in moeten zetten op innovatiever, zorgvernieuwend beleid. We willen minder jeugdproblematiek. We willen daarbinnen minder zware problematiek. En optimalisatie van het zorgaanbod. Vroeger signaleren, efficiënte aanpak en beter samenwerken met alle ketenpartners. Uiteindelijk moet dat leiden dat we structureel minder uitgeven. Maar de kwaliteit van de zorg staat nu eerst voorop.

Risico’s

Groot risico vormt de omgevingswet. De voorgestelde 3 ton gaan alleen nog maar over de implementatie, niet over de gevolgen in de uitvoering zelf.

Groot risico voor onze inwoners is het nieuwe tarief voor restafval. Dit gaan we in het verkiezingsjaar 2018 pas merken. De waarde van ons afval daalt. Is het dan nog wel realistisch er vanuit te gaan dat de goed presterende afvalscheidende huishoudens er niet op achteruit gaan?

Nieuw beleid

Het college stelt voor om geld te reserveren voor het energieakkoord. Dat is op zich niet slecht, maar uit gesprekken met betrokken blijkt, dat ook IkWilWatt verandert. Dat de fase van algemene bewustwording nu voorbij is en dat er projecten in de wijken komen zoals in de Hamershof en het nieuwe wonen in de Eurowoningen die zichzelf moeten gaan bedruipen. Er is enthousiasme en er ontstaan spontane collectieven en dat gééft energie. Immers een investering in nul op de meter blijkt rendabel voor inwoners en bedrijven. De VVD ziet de rol van de gemeente daarom steeds kleiner worden. Wat over zou kunnen blijven is een onafhankelijke adviesloketfunctie à la de energiewinkel van Zeist Energiek.

U zoekt nog flink door naar dekking voor het Hart van Leusden. De VVD doet daarin mee, maar maakt wel een kanttekening: hoewel we nu in ons kader ruimte hiervoor houden, is onze goedkeuring onder voorbehoud van een goede, duurzame en toekomstbestendige planuitwerking. Waarin iedereen de bijdrage levert die we mogen verwachten, ook de winkeliers.

Opknappen van De Korf vindt de VVD een goede zaak. Fantastisch dat de ondernemer gelijk met de gemeente optrekt en zelf ook wil investeren. Betekent dit, dat hij  voor langere tijd aan De Korf verbonden blijft en dat hij blij is met de gemeentelijke samenwerking? Op het Hart van Leusden wachten is niet fair voor de uitbater maar ook geen goed signaal. Het is goed dat als het Huis van Leusden straks klaar is, De Korf even fris zal ogen. Dat is ook een voorbeeld voor de rest van de Hamershof.

Bereikbaarheid en mobiliteit

De economie groeit. Het college laat zien wat daarvan de financiële gevolgen zijn voor Leusden. Maar iedere werkende Leusdenaar merkt dagelijks, dat de wegen naar en van de snelweg A28 in de spits steeds voller staan. Als we meer woningen en bedrijfsgebouwen bouwen, wordt dat niet minder. De woonvisie en de regionale visie hebben consequenties! Over de bereikbaarheid per bus heeft de hele raad een unanieme mening. Maar ook per (elektrische) fiets kan het beter. De VVD stelt daarom voor om werk te maken van onze mobiliteit. Hoe kunnen we de bereikbaarheid verbeteren. Het duurt té lang om hier tot de verkiezingen mee te wachten. De VVD roept: Leusden bereikbaar!

Het college gaat een fietsplan opstellen. Trek dat dan breder: vorm een integrale visie op mobiliteit en bereikbaarheid. Neem alle vormen van vervoer daarin mee. Denk aan exotische oplossingen als fietssnelwegen van en naar de treinstations Amersfoort of Hoevelaken. Aan een groene golf voor fietsers. Kijk samen met provincie en Rijkswaterstaat naar de snelwegverbindingen. De VVD zet dit verzoek kracht bij met een motie die we samen met CDA, D66 en GroenLinksPvdA indienen.

 Wat meer algemene beschouwingen

Voorzitter, Leusden ziet er anders uit dan vorig jaar. Het groen ziet er steeds beter uit. Het gemeentehuis is gesloopt en er verrijzen al fundamenten voor een nieuw Huis van Leusden. De bouw van de nieuwe sport- en turnhal is van start. Zwembad de Octopus wordt opgeknapt en duurzamer. We zijn wandelgemeente van het jaar. Zichtbare successen. Maar er is ook voortuitgang buiten materieel vlak. De monitor sociaal domein werkt steeds beter. We hebben een goed functionerende jeugdgemeenteraad die prikkelende aanbevelingen doet. Gisteravond hebben we unaniem een toekomstvisie met elkaar uitgesproken, die recht doet aan de inbreng vanuit de inwoners en het karakter van onze gemeente. Daarbij de voordeur opengezet. Waarbij voor de VVD wel voorop staat dat we een hoog voorzieningenniveau behouden tegen acceptabele kosten. Wel of geen molentjes, leg- of ligweides? Het is onze taak hier voor de verkiezingen scherpe keuzes in te maken en van daaruit de toekomst vorm te geven.

Communicatie blijft helaas nog steeds wel een aandachtspunt.

De VVD wil dat we die toekomst nog meer vanuit de samenleving vorm gaan geven. In de profielschets voor onze nieuwe burgemeester, die we met inbreng van inwoners, bedrijven en politiek hebben vastgesteld, lezen we dat “de samenleving voorop” een nieuwe impuls moet krijgen. Hoe, daar moeten we met elkaar het debat over aangaan.

De VVD ziet alvast meer integraliteit als een belangrijke pijler voor die samenleving voorop 2.0.

Dat betekent, dat we niet vanuit beleid en onze systeemwereld moeten blijven denken, maar vanuit de inwoners en hun leefwereld. Vanuit gezinnen, met dan wel zonder kinderen, alleenstaanden, ondernemers, winkeliers, zelfstandigen, werklozen, vluchtelingen, etc. We moeten de verschillende beleidsonderwerpen bundelen naar samenhangende thema’s vanuit het perspectief van de inwoners. Gezinnen kijken niet per beleidsonderwerp maar integraal en vooral naar de samenhang tussen beleidsmaatregelen. Ouders bekijken bijvoorbeeld niet goed onderwijs als een los en op zichzelf staand onderwerp, maar verbinden dat ook met ondersteuningsmogelijkheden als het niet goed gaat, hun eigen werktijden, buitenschoolse opvang, werkgelegenheid voor hun kind, de verkeersveiligheid van hun kind en zo voort. Wij willen graag dat beleidsonderwerpen meer verbonden worden naar integrale aanpakken, bezien vanuit het perspectief van inwoners of groepen inwoners en vanuit de optiek van hun leefwereld. Uit een eerdere monitor sociaal domein bleek dat inwoners teveel energie moeten stoppen om alle voorzieningen en regelingen op een voor hen werkbare manier aan elkaar te knopen. Vooral waar eigen kracht ontbreekt, is dat voor velen een ramp.

De VVD vraagt aandacht voor de jongeren en jongvolwassenen. Het is tekenend dat ik hier met mijn 46 sta als een van de jongsten in de raad. Dat beslissingen worden genomen door een generatie die niet is opgegroeid met facebook, instagram, snapchat, musical.ly, momio, enzovoort maar met papieren kranten, als het mee zit nog met ponskaarten, 8”diskettes en monochrome beeldbuizen. Hoewel mijn oudste fractielid het prima vindt, als ik in 3D aanwezig ben en mooi thuis zit achter een lekker glas. Maar we nemen wel beslissingen waar nieuwe generaties mee geconfronteerd gaan worden. Denken we op onze manier of denken we op hun manier? We hebben wel een jeugdgemeenteraad die goed werk doet, maar de generatie van zeg 12-30 jaar moet bij ons beter in beeld komen.

Tot slot

Voorzitter, de gemeente Leusden staat er ook bij het laatste voorjaarsdebat van deze periode gelukkig nog steeds goed voor. We zijn nog steeds een gewilde gemeente om in te wonen, werken en onze vrije tijd te beleven. Gelukkig hebben we geen grote maatschappelijke problemen, gelukkig trekt de economie weer aan. We zien dat dit onze hele gemeente bouwt aan een beter en duurzamer Leusden. De VVD blijft mee bouwen aan de toekomst!

Algemene beschouwingen van de VVD bij het voorjaarsdebat 2016

Het afgelopen jaar is de VVD zéér kritisch geweest over het beleid van de gemeente. Denk aan de ontwikkeling van het gemeentehuis en de sporthal en andere droomprojecten. Desalniettemin kunnen we constateren dat dit college in feite heel goed bezig is met het uitvoeren van liberaal landelijk beleid.

Er zijn belangrijke beslissingen genomen voor Leusden, waarbij we soms fel van mening verschillen over het “hoe”, maar waarbij we het in essentie eens zijn over het “dat”. Er zijn belangrijke stappen gezet in de Biezenkamp. We hebben unaniem besloten dat Leusden duurzamer wordt en dat ook vertaald in de woonvisie en de manier van afval inzamelen. Ook de VVD wilde een nieuwe sporthal. En ook de VVD wilde dat er met het gemeentehuis iets ging gebeuren. En het gebeurt. We wensen het college veel succes met de uitvoering daarvan en natuurlijk zullen wij u kritisch blijven volgen en af en toe een speldenprik uitdelen.

Het college zet zich actief in om de betrokkenheid van iedereen te vergroten. Dat doen ze goed, maar dit moet in de toekomst nog meer aandacht krijgen. Om de samenleving voorop te bestendigen en verstevigen. Door meer promotie kunnen bijvoorbeeld de informatiemarkten zorgen voor grotere betrokkenheid van onze inwoners. Verdere digitalisering is belangrijk, maar ook de mensen die je daar niet in mee krijgt, moeten volledig worden geïnformeerd.

De VVD is positief over de samenwerking tussen de raad en het college. Maar ook de raadsleden en fracties onderling werken goed samen met respect voor ieders eigen politieke afweging. Laten we dit met elkaar voortzetten.

De ambtenaren van de gemeente Leusden ondersteunen u en ons in onze taken. Ook dit jaar weer zien wij de neerslag van hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid in de stukken en bij de diverse informatiemarkten en presentaties. Het lijkt vanzelfsprekend maar het is wederom een compliment waard dat de financiële stukken uitblinken in helderheid en soliditeit. Los van alle politieke wind is dit een anker voor Leusden.

De samenwerking op bedrijfsvoering tussen Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten loopt voorspoedig. De VVD ziet dat wat oorspronkelijk een bezuinigingsopgave was, door de bundeling van mensen en hun expertise nu veel energie en kracht geeft.

En als we dan toch over financiën spreken, kan het niet anders dat wij als VVD, u als college het een en ander meegeven:

We zien een positief meerjarenperspectief, maar ook zien we ieder jaar een tekort waarvoor we onze reserves moeten aanspreken. Dit jaar stond op onze jaarrekening een slordige € 860.000 tekort! Wethouder blijft ook u iedere euro omdraaien? We hebben immers nog een bezuiniging van € 304.000 te realiseren in 2017-2019.

De VVD is blij dat niet opnieuw hoeven te bezuinigen, maar de huidige bezuinigingen en taakstellingen lopen nog steeds en worden nog steeds overal gevoeld.

We blijven waakzaam op de OZB. Zoals in de kadernota wordt gesteld is, wordt deze door de inwoner wel degelijk beleefd als een belangrijke belasting. Het resultaat van de meicirculaire zorgt er helaas niet voor dat de geplande OZB-verhoging van € 140.000 geschrapt kan worden. Wij stellen voor om dit als het enigszins mogelijk is in het najaar in de begroting te matigen, zeker gezien de het volgende:

De afvalstoffenheffing stijgt. We gaan ervan uit dat doordat inwoners goed presteren, Leusden én het milieu erbij winnen. Als iedereen goed presteert, gaan we ervan uit dat de beloning niet naar beneden wordt bijgesteld. Als het totale resultaat toch tegenvalt, verwachten we aanvullende dekking van het college. Het nieuwe inzamelen kan en mag geen verkapte lastenverzwaring worden!

De raad is goed bezig met de vernieuwing van de planning & control-cyclus. Mooi dat de raad zelf deze vernieuwing vormgeeft in de vorm van thema-avonden en een heuse begrotingsapp.

We zien een aantal voorstellen voor nieuw beleid, terwijl de budgetruimte krap is. Toch zijn er een aantal zaken waar we niet omheen kunnen. Door wettelijke verplichtingen of door nood in samenleving.

In de invoering van de omgevingswet ziet de VVD grote kansen om de vergunningverlening efficiënter aan te pakken. Wethouder, ziet u die kans ook? Het lijkt een gigantische operatie en taakstelling die een flinke cultuuromslag van dit huis vergt. Wethouder, wij verzoeken u, blijf hier bovenop zitten.

De VVD juicht met de inwoners mee om de verbetering van de digitale dienstverlening van de gemeente, dit is écht-heel-hard nodig! We zien de veranderingen met vertrouwen tegemoet!  Daarbij merken wij wel op dat de voorgestelde netto uitbreiding van de formatie voor het web-team wat ons betreft niet nodig is. Immers een verbetering van het digitale portaal biedt kansen voor besparingen op het fysieke en papieren klantcontact. Stevige ambities op het hoogwaardige digitale frontoffice móéten gepaard gaan met besparingen elders! Er ligt tegelijk nog een forse taakstelling hier in dit huis, tegelijk uitbreiden past niet.  De VVD verzoek de raad om de kaderbrief op dit punt te amenderen. Een incidentele impuls is voor de VVD bespreekbaar. Wethouder kunt u ons beloven dat u goed naar deze cijfers kijkt?

Het college stelt voor om structureel € 25.000 extra uit te geven voor speelbeleid. Net nu we hierop in de vorige periode bezuinigd hebben. De VVD staat op zich sympathiek tegenover de relatie met de jeugdgezondheid, maar vindt dit géén goed moment. We stellen daarom ook een amendement voor.

Met haar plannen tilt dit college Leusden naar een hoger niveau. Op één ding na…

De VVD wil dat er structurele ruimte ontstaat voor het aanpakken van problemen die door álle inwoners gevoeld worden. Het onderhoud van de openbare buitenruimte is voor iedere inwoner een gevoelig punt.

De VVD stond achter deze bezuiniging, maar in de praktijk schrikken we van het effect op de aanblik van ons mooie Leusden. We dringen er dan ook bij het college bij aan om hiervan prioriteit te maken. Ons nieuwe gemeentehuis, de sporthal, de Biezenkamp, heel Leusden verdient een mooi kader. Daarvoor dienen we een motie in.

Voorzitter, de gemeente Leusden staat er goed voor en is en blijft een fijne plek om te wonen, werken, winkelen, bouwen, sporten en recreëren. De VVD houdt dat graag zo. Wij wensen u veel succes en zullen u scherp blijven houden!

Carlos Genders

fractievoorzitter VVD Leusden, Stoutenburg en Achterveld

genders.vvd@gmail.com (06) 15003269

Reactie VVD op de commotie rondom de Avondvierdaagse

Rondom de Leusdense avondvierdaagse is dit jaar veel ophef ontstaan. De VVD betreurt alle commotie over een sportieve activiteit die enkel vreugde teweeg hoort te brengen. Voorop staat dat het beeld dat in de lokale en landelijke media is geschetst, géén recht doet aan de inzet van alle vrijwilligers die de Leusdense avondvierdaagse al 25 jaar tot een feest maken. Daarnaast nemen we nadrukkelijk afstand van het feit dat sommigen zelfs zijn bedreigd. Ook dit jaar hebben onze kinderen de wandeltocht met plezier en succes gelopen en onze dank daarvoor is groot.

De VVD heeft in de raadsvergadering van 9 juni vragen gesteld over de gang van zaken en met diverse betrokkenen gesproken. Wij stellen vast dat wat er gebeurd is, verschillend wordt beleefd, maar desondanks gaat wij ervan uit dat eenieder vanuit de beste intenties heeft gehandeld.

Met dit gegeven kijken we graag vooruit. Het is voor heel Leusden van belang dat de jaarlijkse avondvierdaagse wordt voortgezet en dat iedereen daaraan mee kan doen. We hopen dat de burgemeester erin slaagt de continuïteit van dit leuke evenement te borgen en dat alle betrokkenen tot een goed gesprek kunnen komen. Onze kinderen zijn de toekomst en ze verdienen een goede avondvierdaagse, ook in 2017!

 

Raad 12 mei: vragen VVD over vluchtelingenopvang

Op 12 mei heeft de VVD Leusden in  de raadsvergadering vragen gesteld over de vluchtelingenopvang. Uit de notulen van deze vergadering:

De heer Genders zegt dat de VVD vragen heeft over de noodopvang voor vluchtelingen. De raad krijgt weinig informatie over het verloop en het effect op de openbare orde. Wel hoort hij dat er een grote groepen vluchtelingen over het winkelcentrum lopen. Hoe wordt dit ervaren en krijgt de gemeente meldingen van overlast? Zijn er meldingen bij de politie bekend? De VVD wil graag vaker worden geïnformeerd en kan de burgemeester dit toezeggen? Op 12 mei jl. is er een persbericht uitgegaan waarin staat dat de 360 vluchtelingen langer aanwezig blijven dan oorspronkelijk is aangegeven. De continuïteit van onderwijs en de sociale contacten in Leusden worden als argument genoemd waarom het gemeentebestuur van Leusden hieraan graag meewerkt. Wordt hier geen binding met Leusden gelegd waardoor vluchtelingen zonder status wellicht valse hoop wordt gegeven. Worden er geen voldongen feiten gecreëerd voordat de gemeenteraad zich hierover heeft uitgesproken? Wat is het scenario als de noodopvang sluit? Kunnen niet dezelfde argumenten worden gebruikt voor het herplaatsen van een azc in Leusden? De VVD vraagt zich af of nog wel een zinvol debat over deze keuzen gevoerd kan worden.

De burgemeester herkent zich niet in het beeld dat er weinig informatie wordt gegeven over de noodopvang. Onlangs is in de raadsinformatiebrief uitgebreid gesproken over de noodopvang. De raad is geïnformeerd over de stand van zaken en het feit dat de groep vluchtelingen een iets andere status zal krijgen. Met betrekking tot de overlast behandelt zij deze hetzelfde als andere overlastmeldingen. In de gemeenteraad maakt zij daarover geen aparte meldingen omdat dit ook niet gebeurd met andere vormen van overlast. Spreekster is elke week aanwezig op de COA-locatie. Daar bespreekt zij de situatie met de politie, een vertegenwoordiging van het COA en de vrijwilligers. Alle partijen zijn heel tevreden over de rust die er heerst en het positieve klimaat dat daar aanwezig is.
Het college heeft van het COA het verzoek gekregen of deze groep hier mag blijven in afwachting van hun procedure. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat deze groep maximaal anderhalf jaar, geteld vanaf de opening van de voorziening, hier kan blijven. In die afspraak is niets veranderd en ook het maximumaantal vluchtelingen van 400 blijft gehandhaafd. Het is prettig dat er niet constant een wisseling van vluchtelingen plaatsvindt waardoor deze mensen zich beter kunnen aanpassen aan onze maatschappij. Verder vindt zij het netjes dat er zo weinig mogelijk met mensen gesleept hoeft te worden. Op dit moment kunnen nog niet alle kinderen naar school en met name de middelbare scholieren kunnen op dit moment nog geen onderwijs genieten. Dat ligt niet aan de gemeente. Dinsdag 17 mei a.s. vindt een gesprek plaats met het onderwijs in de gemeente Amersfoort. Als de VVD spreekt over een azc loopt dat vooruit op welke discussie dan ook. De komst van een azc speelt op dit moment niet. Op dit moment zijn er 360 mensen aanwezig en er kunnen nog maximaal 40 vluchtelingen worden opgevangen.

Zie ook agendapunt 15 op: https://gemeentebestuur.leusden.nl/vergaderingen/Raadsvergadering/2016/09-juni/20:00:00

 

VVD-fractievoorzitter Carlos Genders bezoekt noodopvang

 

20 mei 2016

Op uitnodiging van collega Karolien Pouwels van de ChristenUnie/SGP heb ik een informeel bezoek gebracht aan de noodopvang op de voormalige ROC/SBBO-locatie Clarenburg. Het eerste wat er in het oog springt, is de soberheid van de opvang. Meer dan bed, bad en instant maaltijden wordt door het COA niet geboden. De bewoners doen hun best om hun leefomgeving met enige decoratie wat op te fleuren, maar het blijft ogen als een noodsituatie. Wij waren te gast bij twee jonge Syrische vluchtelingen die hier al zes maanden verblijven en regelmatig Nederlandse taalles krijgen van Karolien. Ze worden ook af en toe uitgenodigd om gast aan tafel te zijn bij Leusdenaren. Daarnaast zoeken ze met wisselend resultaat naar een zinvolle tijdsbesteding, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk op hun vakgebied. De verveling en de langdurigheid van de procedure leiden soms tot frustratie, maar gezien de omstandigheden kijk ik daar niet raar van op.

Op www.gastvrijleusden.nl kunt u lezen welke activiteiten er georganiseerd worden en kunt u zich ook hiervoor opgeven.

VVD Leusden niet overtuigd over het nieuwe afvalinzamelen

De VVD Leusden is niet overtuigd van de collegeplannen voor de nieuwe wijze van afval inzamelen. Aanstaande donderdag ligt het voorstel ter stemming bij de gemeenteraad maar op heel veel vragen is nog geen antwoord gegeven. “Notabene de wethouder zelf heeft aangegeven dat er nog veel open einden zitten aan het plan” aldus Klaas Roskam, woordvoerder van de VVD. “Op zich zijn wij niet tegen een nieuwe en innovatieve wijze van afval inzamelen, maar er zijn voor de VVD alleen wel randvoorwaarden.”

Een nieuw plan moet milieuvriendelijk en door de inwoners gewenst zijn en inwoners moeten zelf hun afwegingen kunnen maken over welk afval ze willen scheiden. Ook mag een nieuw systeem voor inwoners niet duurder worden dan het huidige systeem, het is immers de gemeente die de wijziging wil doorvoeren. Tot slot moet de communicatie naar inwoners duidelijk zijn, zodat ze niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.

Een aantal van deze aspecten is door de wethouder wel benoemd maar niet onderbouwd. Aan een communicatieplan ontbreekt het geheel. Het voorstel is daarmee niet volledig en het blijft onduidelijk in hoeverre aan de plannen uitvoering kan worden gegeven. Ook is het nog maar zeer de vraag of de inwoners van Leusden op deze wijziging zitten te wachten. In de enquête die door het college zelf onder haar inwoners is verspreid (en waar het college dit voorstel aan ophangt) is immers door het merendeel van de respondenten aangegeven dat zij geen behoefte hebben aan een nieuw systeem. Dit is op zijn zachtst gezegd bijzonder voor een gemeente die prat gaat op “de samenleving voorop”.

De VVD is zeer benieuwd naar de argumenten van andere partijen en kijkt uit naar het debat in de raad.