Algemene beschouwingen VVD Leusden

Voorzitter,

Het is toch wel bijzonder om hier in september een voorjaarsdebat te houden. Maar het proces met het bespreken van het CUP is ons ondanks alle spanning rondom dit splinternieuwe proces toch erg goed bevallen. Wij hebben enorm veel waardering voor de inzet van iedereen in Leusden die hieraan heeft bijgedragen. Vanuit organisaties en oppositie en coalitie kwam scherpe inbreng. 21 raadsleden hebben gesproken. Maar zoals dat in Leusden gebruikelijk is, in een goede sfeer.

Respect en complimenten voor de ambtenaren die in de zomer het handwerk hebben verricht en de wethouders in staat hebben gesteld om met een definitief CUP te komen dat echt verbeterd is, en dit ook nog in een heldere reactienota te verwoorden. En een leesbaar financieel kader hebben opgesteld.

De VVD is blij dat de drie pijlers onder onze coalitie, duurzaam, sociaal en solide, goed zijn uitgewerkt in een programma. Voorzitter, ik loop even door het CUP heen. Ik haal er dingen uit die voor de VVD belangrijk zijn. De raad heeft bij de bespreking van het CUP breed de wens uitgesproken om een dashboard te ontwikkelen op de duurzaamheidsdoelstellingen en de prestaties in het sociaal domein. Ik lees daar niks van terug, alleen de financiën maar die zijn al goed in beeld. Mag ik ervan uitgaan dat het college in de uitvoering met een breed dashboard komt?

Samenleving Voorop: dat moet echt sneller. We verwachten leiderschap en ook van het right to challenge zijn voorbeelden in andere gemeenten die zonder verdere studie direct tot uitvoering kunnen komen.

Het sociaal domein is een lastige. De landing van deze taken is gelukt, maar nu moeten we echt transformeren. We zien de kosten steeds exploderen. De urgentie om de aanpak te veranderen neemt toe. We geven het college de ruimte om samenlevingsakkoorden te ontwikkelen. Ook geven we ruimte om een visie te ontwikkelen. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, dat beseft ook de VVD, maar we willen wel voortgang! Het is goed dat eindelijk ook kritisch naar de financiën gekeken wordt. Beter inkopen levert geld op, terwijl de kwaliteit niet af hoeft te nemen. Betere controle op de instroom ook. De VVD wil immers goede zorg voor wie dat echt nodig heeft. Dan zijn er een aantal initiatieven op preventie. Een goede zaak. Ook het bestrijden van armoede levert geld op!

Leusden gaat deze periode echt werk maken van duurzaamheid. Misschien verwacht u het niet van de VVD, maar ook voor ons kan het niet snel genoeg gaan. Los van de economische kansen die verduurzaming van Leusden biedt, vergroot het ook de leefbaarheid van Leusden en daarmee de waarde van ons dorp als woon-, werk- en recreatiegemeente. Let op, duurzaamheid is niet alleen energie, maar vergt ook duurzaam omgaan met onze assets: gebouwen, wegen en bruggen.

Over afval zijn we blij maar ook kritisch. Het is een ontzettend mooie prestatie dat er zoveel minder restafval geproduceerd wordt. Daar zijn we echt trots op. Maar aan de andere kant zijn we erg benieuwd hoe de rekening voor onze inwoners begin 2019 zal uitvallen. Uiteindelijk moeten de kosten eerlijk gedekt worden. We zijn ook erg benieuwd hoe de knelpunten in de milieustraat opgelost worden. Kortom een goede evaluatie komt eraan.

De nota bovenwijks vinden we een goed idee. De inkomsten uit gebiedsontwikkelingen nemen af. Ook in de toekomst moeten we een mooie en goed onderhouden gemeente blijven. En ook de gevolgen van veranderingen in het klimaat moeten beheerst worden. Waterafvoer en vasthouden van water in de bodem worden steeds serieuzere issues. Daar zijn solide financiën voor nodig want het gaat om grote getallen. Bij het onderhoud van sportvoorzieningen komt wel het right to challenge voor het eerst om de hoek kijken. We hopen dat verenigingen hier wel bij zullen varen.

Wat betreft cultuur zijn we tevreden met het CUP. De VVD geeft daarbij de voorkeur aan duurzame voorzieningen, gericht op een breed publiek en bijvoorbeeld op de basisschooljeugd boven incidentele manifestaties voor weinigen. Heel Leusden moet met initiatieven kunnen komen, niet alleen de gevestigde clubs. Het fonds samenlevingsinitiatieven is daarbij een goed instrument. Doordat inwoners de gelden toekennen, is effectiviteit geborgd.

Over de woningbouw in Leusden gaan we nog stevige discussies krijgen. Waar gaan we bouwen en waar niet. Uitgangspunt voor de VVD is dat Leusden soeverein blijft over het grondgebied, maar natuurlijk gaan we ook in de regio in discussie. Het dossier Tabaksteeg-Zuid is in goede handen bij de wethouder, daar zeggen we verder niks over. Uiteindelijk gaan we alles borgen in de stedelijke en landelijke omgevingsvisies. Een langetermijnvisie is van groot belang, we willen niet ‘postzegels’ ingevuld worden maar voorzien in langjarige behoeften.

Hoewel openstelling van de Leusderheide op dit moment in de openbaarheid niet haalbaar lijkt, blijven we hierop hameren en we geven het college het vertrouwen om achter de schermen naar mogelijkheden te zoeken. En ook op andere plekken in Leusden te ijveren voor toegankelijkheid van het buitengebied. Immers natuur wordt door ons allen betaald en openstelling zorgt voor meer draagvlak en beleving bij de jeugd, beslissers van morgen en overmorgen.

De omgevingswet is een olifant die op ons af komt. Invoering gaat een hoop inspanning kosten. Is het ambtenarenapparaat daar klaar voor? Op termijn moet blijken dat het pad goed is platgestampt en dat de nieuwe manier van werken uiteindelijk ook geld oplevert. Hoe gaat de gemeente hierop regie voeren? Het onderhoud van de buitenruimte blijft een groot punt van zorg. We kijken uit naar de evaluatie van het contract en zullen blijven inzetten op de waarde van goed beheer en goed contractmanagement. Volgens ons is er kwaliteit te winnen en/of geld te besparen.

De ontwikkeling van economisch Leusden is bij dit college goede handen. De aanpak van kantorenlocaties en winkelgebieden is urgent, makkelijke oplossingen zijn er niet. Een mooie uitdaging dus. De verbetering van de entree van Leusden en fietsgemeente van het jaar zijn mooie instrumenten om Leusden op de kaart te zetten. We zijn benieuwd wat dat gaat opleveren. We zijn ook erg benieuwd hoe snel we snelle fietsroutes gaan zien en een betere doorstroming van het verkeer klinkt ons als muziek in de oren.

Kortom de VVD is tevreden met dit programma. En ook hoe de kwaliteit daarvan is verbeterd met inbreng van u allemaal. Met beperkte middelen gaan we ondanks dat de uitgangspositie niet overlaat stappen zetten richting een duurzaam Leusden. Werk maken van de verandering van het sociaal domein. En daarbij zorgen dat het financieel perspectief niet alleen goed blijft, maar ook dat we minder gevoelig worden voor schommelingen in het accres.

Tot zover het CUP

Het college is erin geslaagd om ondanks grote ambities bij alle partijen focus te blijven houden op duurzaamheid, een beter sociaal domein en solide financiën. Maar: onderaan de streep krijgen we onze financiën nét rond en daar heb ik wel zorgen over. Staand beleid wordt niet aangepast. De formatie neemt toe. De raad stelt kaders en controleert. Maar heeft eigenlijk weinig sturing op de formatie van de gemeente in de breedte, de kwaliteit en de strategische planning van de organisatie op de lange termijn. Later vanavond zal de VVD daarom samen met CUSGP een motie indienen om de raad sturingsinformatie te geven en knoppen te geven om aan te draaien.

Voorzitter,

De VVD is blij met het programma en de uitvoering die gegeven gaat worden aan de ambities van de coalitie. En, mag ik hopen, van de oppositie. We zitten hier tenslotte met z’n allen, niet voor onszelf maar voor Leusden.

Volgens mij wil iedereen hier hetzelfde: dat Leusden duurzamer wordt, dat we het beter gaan doen in het sociaal domein en dat we dat alles ook in de toekomst betaalbaar houden.

Laten we nu gaan debatteren over de details…

VVD Leusden is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen!

Afgelopen woensdag heeft de VVD Leusden in theater De Tuin haar verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst gepresenteerd. In het programma is een goede mix terug te vinden van klassieke VVD-thema’s als een goed financieel beleid en ruimte voor ondernemen enerzijds en anderzijds focus op een groen en aantrekkelijk Leusden en een goede duurzaamheidsagenda. Lijsttrekker Carlos Genders heeft aangegeven dat de VVD klaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD neemt graag verantwoordelijkheid in de raad en in een nieuw te vormen college om samen te bouwen aan een goede en bestendige toekomst van Leusden.

Om dit te bereiken gaat de VVD campagne voeren met onder meer de volgende punten:

 • Financieel gezond!

Strakkere financiële sturing op elk beleid. Tegenvallers worden binnen de begroting opgelost. De inwoners betalen al genoeg.

 • Leusden bereikbaar

Leusden wordt beter bereikbaar! Verbreden van de toegangswegen voor de auto. Fietssnelwegen en sneller asfalt: plezieriger en sneller fietsen voor de forens maar ook voor de recreatieve fietser. Een beter buscontract bij de provincie zodat heel Leusden weer bereikbaar is.

 • Ondernemen

MKB is de motor van de Leusdense economie maar ook van de samenleving. Modernisering van de Hamershof. Lagere belastingen en minder regels. De bakker mag van de VVD open op zondagochtend!

 • Groen

Groen en aantrekkelijk Leusden, kwaliteit hoog houden. Landgoedontwikkeling en een duurzaam groene ring rondom Leusden. De klimaatambities van Parijs waarmaken. De VVD ziet dit als een economische kans.

 • Wonen

De VVD wil de woningmarkt vlottrekken door meer woningen voor jongeren en ouderen, kleinere woningen en ruime appartementen in de vrije sector.

 • Sociaal

De VVD wil goede zorg, ook op de lange termijn. Daar is goede financiële sturing voor nodig anders wordt het onbetaalbaar. Meer inzetten op preventie en mobiliseren van eigen kracht loont. De gemeente moet het voorbeeld gaan geven bij de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Minima en uitkeringsgerechtigden moeten naar vermogen werken of een tegenprestatie leveren. Van uitkering naar werk moet lonen!

Met wie gaat de VVD dat doen? De lijst:

 1. Carlos Genders
 2. Klaas Roskam
 3. Patrick Kiel
 4. Niels Dutij
 5. Hennie Caarels
 6. Henk Lonink
 7. Paul den Hartog
 8. Stephan Spies

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Carlos Genders is bereikbaar om vragen te beantwoorden: via genders.vvd@gmail.com of (06) 15003269.

 

VVD stemt in met begroting 2018

De VVD is donderdagavond 2 november met grote aarzeling akkoord gegaan met de begroting voor 2018.

De begroting zag er aanvankelijk prima uit, met een meerjarenperspectief dat in de jaren na 2018 enkele tonnen positief zou uitvallen. Maar op 27 oktober bleek plotseling uit een memo van het college, dat Leusden afstevent op een miljoenentekort in de zorg. De uitgaven aan maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdhulp gaan in 2017 en waarschijnlijk in 2018 en 2019 jaarlijks tot 2,1 miljoen meer kosten dan voorzien.

Als dat inderdaad zo is, zijn ook de reserves vanaf volgend jaar niet meer toereikend. Het enorme gat in de begroting dat dan ontstaat, is geen goede start voor een nieuw college dat zal aantreden na de verkiezingen in maart 2018. Reden genoeg voor VVD en CDA om in een spoeddebat uitleg te vragen van het college. Afgelopen dinsdag 31 oktober gaf het college aan, mogelijkheden te zien om de tekorten te dekken. Maar hierover zal pas in het begin van 2018 meer duidelijkheid komen.

De VVD staat voor een solide financieel beleid zonder grote verrassingen. Daarom was de VVD geschrokken en vroeg zich af of het college wel voldoende grip op de zorguitgaven heeft. Heeft het college wel goed op de winkel gepast? In het debat van dinsdag kon het college de VVD slechts deels overtuigen.

De begroting stelde de VVD voor een groot dilemma. Nu niet akkoord gaan betekent dat de nu geschrapte OZB-verhoging van € 160.000 toch door gaat en bovendien zijn er wel verplichte taken uit te voeren die geld kosten.

In de slotfase van het debat is de VVD nét voldoende overtuigd door wethouder Dragt (financiën), die aangaf zich met het hele college tot het uiterste te zullen inspannen om het tekort te dekken en zo nodig niet verplichte uitgaven uit te stellen. Het spreekt voor zich dat de VVD de ontwikkelingen bij de najaarsnota, die binnenkort verschijnt, nauwlettend zal monitoren. Jammer dat het zo ver heeft moeten komen.

 

VVD slaat alarm: spoeddebat TEKORT SOCIAAL DOMEIN

 VVD Leusden/gemeenteraadsfractie

 Aanvraag spoeddebat tekort op de begroting sociaal domein

Leusden, 27 oktober 2017

Geachte voorzitter,

Op basis van artikel 41 van de Verordening Raadswerk 2012 doet de fractie van de VVD een verzoek tot het zo spoedig mogelijk houden van een interpellatiedebat, zo mogelijk aanstaande maandag, 30 oktober 2017.

Onderwerp

Memo van het college d.d. 25 oktober 2017 omtrent het tekort op de begroting sociaal domein 2017.

Motivering

Op donderdag 26 oktober 2017 heeft het college een memo aan de raad gezonden, waarin mededeling gedaan wordt over geprognosticeerde tekorten binnen de begrotingen voor Wmo 2015 (nieuwe taken) en voor de Jeugdwet voor 2017 en 2018.

Deze prognoses lijken te leiden tot een meerjarig structureel tekort van (maximaal) 2,1 miljoen euro vanaf 2017, dat slechts na inzet van incidentele middelen en volledige inzet van de reserve sociaal domein in 2017 geheel en in 2018 gedeeltelijk kan worden afgevangen. Over 2018 resteert na inzet van incidentele dekkingsmiddelen een tekort van 800.000 euro. De huidige reserve sociaal domein zal in 2018 volledig zijn uitgeput. Waar maatregelen tot tekortreductie (ter grootte van 2,1 miljoen!) falen, zal het nieuwe college, na de verkiezingen van 2018, in 2019 geconfronteerd worden met een groot ongedekt tekort.

Omdat de memo, althans de inhoud en consequenties daarvan, niet op de agenda van de raad voorkomen en dit grote consequenties heeft voor de begroting en de reserves 2017 en de meerjarenbegroting en reserves 2018, is er aanleiding het college te vragen onverwijld inlichten te verstrekken omtrent het gevoerde bestuur.

Vragen

De gevraagde inlichtingen hebben betrekking op het volgende:

 1. De tekorten zijn gebaseerd op prognoses. Hoe groot is de waarschijnlijkheid van deze prognoses voor 2017 en 2018 en waar moeten wij minimaal vanuit gaan?
 2. Kan het tekort 2018 en verder als gevolg van het regeerakkoord (o.a. het beperken van de eigen bijdrage Wmo) nog toenemen?
 3. Met betrekking tot de Wmo is in de voorjaarsnota 2017 en de kadernota 2017 niets gemeld over tekorten. In de begroting 2018-2021 wordt rekening gehouden met een risico van plusminus 200.000 euro. De Wmo-uitgaven zijn vrij goed te monitoren, omdat zij geen DBC-systematiek kennen en de gemeente kan bijhouden wat voor voorzieningen tegen welke kosten zij toekent en voor welke duur. Er wordt nu een tekort van maximaal 500.000 euro voorspeld:
  1. Hoe kan het dat het college het risico op de lasten Wmo zo slecht heeft gecalculeerd?
  2. Hoe kan het dat de prognose Wmo pas in de 10e maand van 2017 ter beschikking komt?
 4. In de eerdere P&C-stukken is een tekort op de jeugdzorg voorspeld. Door de DBC-systematiek (declaratie achteraf) zijn de lasten van de jeugdzorg slecht te prognosticeren. Gemeenten ondervangen dat door bij de jeugdzorgaanbieders het onderhanden werk uit te vragen. Daarmee wordt een beeld gekregen op nog te ontvangen declaraties:
  1. Op welke wijze heeft het college betracht zicht te krijgen en in control te zijn over de uitgaven Jeugdwet?
  2. Hoe kan het dat de prognose jeugdzorg pas in de 10e maand van 2017 ter beschikking komt?
 5. Er wordt voor 2017 gerekend met een tekort van 500.000 euro bevoorschotting inkoopkader:
  1. Wat wordt hiermee bedoeld?
  2. Als dit een voorschot betreft, gaat het dan wel om een tekort?
 6. Is het college van mening dat zij er alles aan gedaan heeft wat mogelijk is om wel in control te komen en welke maatregelen waren nog mogelijk geweest?
 7. Heeft het college ter zake extern advies gevraagd?
 8. Indien deze maatregelen nagelaten zijn, waarom was dat?
 9. Het college geeft aan in het voorjaar van 2018 na analyse maatregelen te nemen, maar deze pas bij de voorjaarsnota van 2018 financieel door te kunnen vertalen. In de voorjaarsnota 2017 heeft het college gemeld dat de ombuigingen jeugdzorg wel een jaar konden duren:
  1. Is het reëel te verwachten dat deze maatregelen tijdig, dus in 2018, tot substantiële tekortreducties zullen leiden, zodanig dat de begroting sociaal domein weer sluitend is met de rijksbijdragen?
  2. Zo niet, wat zijn dan naar verwachting de meerjarige consequenties voor de gemeentebegroting 2018-2021?
  3. Zijn er (bezuinigings-)maatregelen op andere domeinen te verwachten, bijvoorbeeld door de OZB alsnog te verhogen?
  4. Zullen de te nemen maatregelen leiden tot een vermindering of verslechtering van de omvang en/of de kwaliteit van de zorg aan inwoners?
 10. Deelt het college de mening dat verwerking van de tekortreducties in de voorjaarsnota 2018 ertoe zal leiden dat de bal wordt doorgespeeld aan het nieuwe college, dat daarmee dan financieel een slechte start zal hebben?
 11. Is het college van mening dat de gemeenteraad op 2 november 2017 een begroting 2018 kan vaststellen, waarop nog substantiële wijzigingen aan te brengen zijn en het voor de hand liggend is dat deze begroting voor 2018 en daarna niet sluitend zal kunnen zijn, temeer omdat de reserve sociaal domein ook weer op een aanvaardbaar niveau gebracht zal moeten worden?

Eventuele nagekomen vragen zullen wij tijdig ter kennis brengen.

Namens de VVD-fractie,

Met vriendelijke groet,

Carlos Genders                         Pieter Lensselink

fractievoorzitter                                vice-fractievoorzitter

Lijsttrekker GR 2018

VVD’er Carlos Genders is afgelopen woensdagavond unaniem door de leden van de VVD in Leusden benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Carlos hierover: “Ik vind het een enorme eer om de nieuwe lijst te mogen aanvoeren. De afgelopen periode heeft de fractie er hard aan gewerkt om de VVD opnieuw stevig op de kaart te zetten en samen met de andere partijen in de raad Leusden, Achterveld én Stoutenburg tot een betere gemeente te maken.

De VVD komt nu met een nieuw, prikkelend, progressief liberaal en rechtsgroen programma. De VVD verdient het om dat in het college waar te gaan maken. Ik heb er bijzonder veel zin in!”

Carlos Genders (47) woont sinds 2003 in de Eurowoningen Leusden met Petra, is vader van twee dochters van 10 en 7 en van een 1 jaar oude Labrador. Overdag geeft hij bij ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV uit Amersfoort leiding aan teams die de Nederlandse bruggen, sluizen, viaducten en wegen integraal veiliger en betrouwbaarder maken.

Tegelijkertijd hebben de leden ook de voorlopige groslijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld. De groslijst bevat een mooie mix van bekenden en nieuwe gezichten. Het programma zet in op betere bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Leusden, meer aandacht voor onze jeugd en zorg, daadwerkelijk beleid vanuit de bril van onze inwoners en duurzaam groen in letterlijke én figuurlijke zin.

foto (c) Kees van den Heuvel

De gemeenteraad over de Hamershof

Na een lang debat heeft de gemeenteraad van Leusden unaniem besloten om voorzichtig te starten met fase 1 van het vernieuwen van de buitenruimte van de Hamershof.
De bedoeling dat alle partijen samen optrekken liep een deuk op doordat de eigenaren op 19 september de aanpak van de gevels van hun panden afkeurden. Woningeigenaren en Winkeliers/ondernemers waren voor.
Daarmee werd aan een belangrijke voorwaarde van de VVD om te investeren niet voldaan. Daarom hebben we samen met D66, CU/SGP en CDA een amendement ingediend. Alleen het
hoognodige mag nu worden gedaan om goed aan te sluiten op het nieuwe gemeentehuis en fase 1 goed te bestraten.
Pas als overeenstemming is over de kwaliteit van de renovatie van winkelpanden, wordt gestart met de totale inrichting. En dat zo, dat de Hamershof een uniform kwaliteitsniveau krijgt en klaar is voor een gezonde toekomst.

Algemene beschouwingen van de VVD bij het voorjaarsdebat 6 juli 2017

Dank u, voorzitter, voor de gelegenheid om bij te dragen aan het voorjaarsdebat.

Voor ik verder ga wil ik eerst iets in perspectief plaatsen.

Voor alles wat we hier bespreken zijn we politiek verantwoordelijk. Maar tegenover 3 wethouders en omgerekend 2 tot 4 fte raadslid staan grofweg anderhalfhonderd mensen die hier dagelijks hun best doen voor Leusden. Onze medewerkers zijn met dertig keer zoveel als wij. Zij maken iedere dag wéér waar wat wij beloven. Zij zorgen voor de dagelijkse dienstverlening, openbare ruimte, beleid, paspoorten, rijbewijzen, vergunningen, geboortes, huwelijken, etc., etc., etc. En dat doen ze erg goed. Zorgen voor solide rapportage aan college en raad en betrouwbare informatie waardoor wij kunnen sturen. Bedenken voor ons de strategieën waaruit wij keuzes maken. Wij als raad zijn dat uitzonderlijke vanzelfsprekend gaan vinden. En dat tot eind volgende maand onder de bezielde aansturing van de directeur-secretaris Erik Luchtenburg. Erik, jammer dat je weggaat maar veel succes in IJsselstein en Montfoort. Erik en al je collega’s, heel hartelijk bedankt!

Vanaf deze plaats bedankt de VVD dan daarnaast ook onze burgemeester en wethouders en de raadsleden en ondersteuners uit de collega-fracties voor de constructieve sfeer waarin we als raad ons werk kunnen doen.

Samenleving

Eigenlijk moet de VVD dan ook al die mensen bedanken uit onze samenleving die zich onbaatzuchtig inzetten voor Leusden. De vele vrijwilligers. Mantelzorgers. Opgeruimd Leusden. Het nieuwe team dat van de avondvierdaagse wederom een succes gemaakt heeft. Vrijwillige verkeersregelaars. Maatjes van vluchtelingen. En al die anderen die ik vergeet of die onzichtbaar, onder de media-oppervlakte, onze gemeente maken tot wat hij is. Een mooi sociaal dorp. Waar het liberalisme ook in de haarvaten zit. Met het hart op de juiste plaats. De samenleving kan niet zonder u. Hartelijk dank!

Tot zover de pluimen. Hoewel er meer is dat ons verbindt dan dat wat ons verdeelt, hebben wij als oppositiepartij de plicht u ook af en toe scherp te houden.

De VVD kan zich vinden in de voorjaarsnota en we zijn erg blij dat de accountant een goedkeurende verklaring geeft op de jaarstukken van 2016.

Ik neem u mee door de kaderbrief 2018.

Financiën

De financiële positie van Leusden is gelukkig nog steeds goed. De begrotingspositie is sinds de najaarsnota weliswaar verbeterd, maar dit is wel sterk afhankelijk van de woningbouw. Dus als deze toch stagneert, zitten we met een probleem.

De reserves slinken wel drastisch. Op zich staan daar wel investeringen in de samenleving van Leusden tegenover. Huis van Leusden, sporthal, opknappen van de Hamershof. De verbouwing van de sportzaal in Antares. Wij zullen als VVD waakzaam blijven op overschrijdingen daarin en of het gewenste maatschappelijke rendement wel geleverd wordt.

We gaan in ons rentebeleid uit van ontwikkelingen richting 0,5% en 1,0% omdat we dat al jaren doen en omdat er anders een begrotingsprobleem ontstaat. Hoewel de realiteit laat zien dat ook op langere termijn de nullijn realistischer is. Dat is een zorgpunt en de vraag rijst hoe lang dit houdbaar is. Wordt het volgende college niet met een probleem opgezadeld?

Jeugdzorg

We hadden in 2016 een tegenvaller op de uitgaven jeugdzorg van 7 ton. Prima gedekt door de reserve sociaal domein, maar het valt op dat er in de begroting 2017 en kaderbrief geen bijstellingen gedaan. Het is meer dan een financiële opgaaf om de uitgaven jeugdzorg in de greep te krijgen, gelet op alle onderliggende problematiek. Bij de najaarsnota moeten we goed kijken naar het financiële beeld op dit punt.

Los van het geld maakt de VVD zich wel ernstig zorgen over de gemeentelijke jeugdzorg. Landelijk en ook in Leusden zijn in 2016 budgetten overschreden. Dat is uiteraard vervelend voor de gemeentekas, maar vooral een belangrijk signaal dat veel kinderen hulp nodig hebben.  Het college geeft in de kaderbrief 2018 aan die budgetoverschrijdingen “te gaan analyseren en op basis daarvan, zonder kwaliteitsverlies en gefaseerd, de kosten om te buigen en het verstrekkingen niveau binnen de budgettaire kaders te krijgen”. Dat klinkt alarmerend! Gaan we minder verstrekken? Komen er opname- of behandelstops en budgetplafonds? Gaan we de jeugdprofessionals begrenzen in hun werk? De VVD vindt dat budgetbeheersing en geld niet het vertrekpunt of het doel mogen zijn in de jeugdzorg. We kunnen beter (extra) inzetten op een innovatief jeugdzorgvernieuwingsbeleid dat vooral moet leiden tot minder jeugdproblematiek. En dat er daarbinnen de problematiek minder zwaar wordt. Waar gaat het in het stelsel niet goed? Hoe zit het met ouderondersteuning? Leiden lange wachttijden niet tot verergering? Wordt er niet teveel geproblematiseerd? Is er voldoende tijdige en adequate hulp beschikbaar? Vraag het uw huisarts eens! Werkt het passend onderwijs eigenlijk wel? Zonder antwoord op dit soort vragen gaat de VVD niet akkoord met koude budgettaire ingrepen. Geld is hier het middel, niet het doel! Daarom dienen we samen met alle andere fracties een amendement in op de kaderbrief.

De VVD vindt dat we in moeten zetten op innovatiever, zorgvernieuwend beleid. We willen minder jeugdproblematiek. We willen daarbinnen minder zware problematiek. En optimalisatie van het zorgaanbod. Vroeger signaleren, efficiënte aanpak en beter samenwerken met alle ketenpartners. Uiteindelijk moet dat leiden dat we structureel minder uitgeven. Maar de kwaliteit van de zorg staat nu eerst voorop.

Risico’s

Groot risico vormt de omgevingswet. De voorgestelde 3 ton gaan alleen nog maar over de implementatie, niet over de gevolgen in de uitvoering zelf.

Groot risico voor onze inwoners is het nieuwe tarief voor restafval. Dit gaan we in het verkiezingsjaar 2018 pas merken. De waarde van ons afval daalt. Is het dan nog wel realistisch er vanuit te gaan dat de goed presterende afvalscheidende huishoudens er niet op achteruit gaan?

Nieuw beleid

Het college stelt voor om geld te reserveren voor het energieakkoord. Dat is op zich niet slecht, maar uit gesprekken met betrokken blijkt, dat ook IkWilWatt verandert. Dat de fase van algemene bewustwording nu voorbij is en dat er projecten in de wijken komen zoals in de Hamershof en het nieuwe wonen in de Eurowoningen die zichzelf moeten gaan bedruipen. Er is enthousiasme en er ontstaan spontane collectieven en dat gééft energie. Immers een investering in nul op de meter blijkt rendabel voor inwoners en bedrijven. De VVD ziet de rol van de gemeente daarom steeds kleiner worden. Wat over zou kunnen blijven is een onafhankelijke adviesloketfunctie à la de energiewinkel van Zeist Energiek.

U zoekt nog flink door naar dekking voor het Hart van Leusden. De VVD doet daarin mee, maar maakt wel een kanttekening: hoewel we nu in ons kader ruimte hiervoor houden, is onze goedkeuring onder voorbehoud van een goede, duurzame en toekomstbestendige planuitwerking. Waarin iedereen de bijdrage levert die we mogen verwachten, ook de winkeliers.

Opknappen van De Korf vindt de VVD een goede zaak. Fantastisch dat de ondernemer gelijk met de gemeente optrekt en zelf ook wil investeren. Betekent dit, dat hij  voor langere tijd aan De Korf verbonden blijft en dat hij blij is met de gemeentelijke samenwerking? Op het Hart van Leusden wachten is niet fair voor de uitbater maar ook geen goed signaal. Het is goed dat als het Huis van Leusden straks klaar is, De Korf even fris zal ogen. Dat is ook een voorbeeld voor de rest van de Hamershof.

Bereikbaarheid en mobiliteit

De economie groeit. Het college laat zien wat daarvan de financiële gevolgen zijn voor Leusden. Maar iedere werkende Leusdenaar merkt dagelijks, dat de wegen naar en van de snelweg A28 in de spits steeds voller staan. Als we meer woningen en bedrijfsgebouwen bouwen, wordt dat niet minder. De woonvisie en de regionale visie hebben consequenties! Over de bereikbaarheid per bus heeft de hele raad een unanieme mening. Maar ook per (elektrische) fiets kan het beter. De VVD stelt daarom voor om werk te maken van onze mobiliteit. Hoe kunnen we de bereikbaarheid verbeteren. Het duurt té lang om hier tot de verkiezingen mee te wachten. De VVD roept: Leusden bereikbaar!

Het college gaat een fietsplan opstellen. Trek dat dan breder: vorm een integrale visie op mobiliteit en bereikbaarheid. Neem alle vormen van vervoer daarin mee. Denk aan exotische oplossingen als fietssnelwegen van en naar de treinstations Amersfoort of Hoevelaken. Aan een groene golf voor fietsers. Kijk samen met provincie en Rijkswaterstaat naar de snelwegverbindingen. De VVD zet dit verzoek kracht bij met een motie die we samen met CDA, D66 en GroenLinksPvdA indienen.

 Wat meer algemene beschouwingen

Voorzitter, Leusden ziet er anders uit dan vorig jaar. Het groen ziet er steeds beter uit. Het gemeentehuis is gesloopt en er verrijzen al fundamenten voor een nieuw Huis van Leusden. De bouw van de nieuwe sport- en turnhal is van start. Zwembad de Octopus wordt opgeknapt en duurzamer. We zijn wandelgemeente van het jaar. Zichtbare successen. Maar er is ook voortuitgang buiten materieel vlak. De monitor sociaal domein werkt steeds beter. We hebben een goed functionerende jeugdgemeenteraad die prikkelende aanbevelingen doet. Gisteravond hebben we unaniem een toekomstvisie met elkaar uitgesproken, die recht doet aan de inbreng vanuit de inwoners en het karakter van onze gemeente. Daarbij de voordeur opengezet. Waarbij voor de VVD wel voorop staat dat we een hoog voorzieningenniveau behouden tegen acceptabele kosten. Wel of geen molentjes, leg- of ligweides? Het is onze taak hier voor de verkiezingen scherpe keuzes in te maken en van daaruit de toekomst vorm te geven.

Communicatie blijft helaas nog steeds wel een aandachtspunt.

De VVD wil dat we die toekomst nog meer vanuit de samenleving vorm gaan geven. In de profielschets voor onze nieuwe burgemeester, die we met inbreng van inwoners, bedrijven en politiek hebben vastgesteld, lezen we dat “de samenleving voorop” een nieuwe impuls moet krijgen. Hoe, daar moeten we met elkaar het debat over aangaan.

De VVD ziet alvast meer integraliteit als een belangrijke pijler voor die samenleving voorop 2.0.

Dat betekent, dat we niet vanuit beleid en onze systeemwereld moeten blijven denken, maar vanuit de inwoners en hun leefwereld. Vanuit gezinnen, met dan wel zonder kinderen, alleenstaanden, ondernemers, winkeliers, zelfstandigen, werklozen, vluchtelingen, etc. We moeten de verschillende beleidsonderwerpen bundelen naar samenhangende thema’s vanuit het perspectief van de inwoners. Gezinnen kijken niet per beleidsonderwerp maar integraal en vooral naar de samenhang tussen beleidsmaatregelen. Ouders bekijken bijvoorbeeld niet goed onderwijs als een los en op zichzelf staand onderwerp, maar verbinden dat ook met ondersteuningsmogelijkheden als het niet goed gaat, hun eigen werktijden, buitenschoolse opvang, werkgelegenheid voor hun kind, de verkeersveiligheid van hun kind en zo voort. Wij willen graag dat beleidsonderwerpen meer verbonden worden naar integrale aanpakken, bezien vanuit het perspectief van inwoners of groepen inwoners en vanuit de optiek van hun leefwereld. Uit een eerdere monitor sociaal domein bleek dat inwoners teveel energie moeten stoppen om alle voorzieningen en regelingen op een voor hen werkbare manier aan elkaar te knopen. Vooral waar eigen kracht ontbreekt, is dat voor velen een ramp.

De VVD vraagt aandacht voor de jongeren en jongvolwassenen. Het is tekenend dat ik hier met mijn 46 sta als een van de jongsten in de raad. Dat beslissingen worden genomen door een generatie die niet is opgegroeid met facebook, instagram, snapchat, musical.ly, momio, enzovoort maar met papieren kranten, als het mee zit nog met ponskaarten, 8”diskettes en monochrome beeldbuizen. Hoewel mijn oudste fractielid het prima vindt, als ik in 3D aanwezig ben en mooi thuis zit achter een lekker glas. Maar we nemen wel beslissingen waar nieuwe generaties mee geconfronteerd gaan worden. Denken we op onze manier of denken we op hun manier? We hebben wel een jeugdgemeenteraad die goed werk doet, maar de generatie van zeg 12-30 jaar moet bij ons beter in beeld komen.

Tot slot

Voorzitter, de gemeente Leusden staat er ook bij het laatste voorjaarsdebat van deze periode gelukkig nog steeds goed voor. We zijn nog steeds een gewilde gemeente om in te wonen, werken en onze vrije tijd te beleven. Gelukkig hebben we geen grote maatschappelijke problemen, gelukkig trekt de economie weer aan. We zien dat dit onze hele gemeente bouwt aan een beter en duurzamer Leusden. De VVD blijft mee bouwen aan de toekomst!