Raad 12 mei: vragen VVD over vluchtelingenopvang

Op 12 mei heeft de VVD Leusden in  de raadsvergadering vragen gesteld over de vluchtelingenopvang. Uit de notulen van deze vergadering:

De heer Genders zegt dat de VVD vragen heeft over de noodopvang voor vluchtelingen. De raad krijgt weinig informatie over het verloop en het effect op de openbare orde. Wel hoort hij dat er een grote groepen vluchtelingen over het winkelcentrum lopen. Hoe wordt dit ervaren en krijgt de gemeente meldingen van overlast? Zijn er meldingen bij de politie bekend? De VVD wil graag vaker worden geïnformeerd en kan de burgemeester dit toezeggen? Op 12 mei jl. is er een persbericht uitgegaan waarin staat dat de 360 vluchtelingen langer aanwezig blijven dan oorspronkelijk is aangegeven. De continuïteit van onderwijs en de sociale contacten in Leusden worden als argument genoemd waarom het gemeentebestuur van Leusden hieraan graag meewerkt. Wordt hier geen binding met Leusden gelegd waardoor vluchtelingen zonder status wellicht valse hoop wordt gegeven. Worden er geen voldongen feiten gecreëerd voordat de gemeenteraad zich hierover heeft uitgesproken? Wat is het scenario als de noodopvang sluit? Kunnen niet dezelfde argumenten worden gebruikt voor het herplaatsen van een azc in Leusden? De VVD vraagt zich af of nog wel een zinvol debat over deze keuzen gevoerd kan worden.

De burgemeester herkent zich niet in het beeld dat er weinig informatie wordt gegeven over de noodopvang. Onlangs is in de raadsinformatiebrief uitgebreid gesproken over de noodopvang. De raad is geïnformeerd over de stand van zaken en het feit dat de groep vluchtelingen een iets andere status zal krijgen. Met betrekking tot de overlast behandelt zij deze hetzelfde als andere overlastmeldingen. In de gemeenteraad maakt zij daarover geen aparte meldingen omdat dit ook niet gebeurd met andere vormen van overlast. Spreekster is elke week aanwezig op de COA-locatie. Daar bespreekt zij de situatie met de politie, een vertegenwoordiging van het COA en de vrijwilligers. Alle partijen zijn heel tevreden over de rust die er heerst en het positieve klimaat dat daar aanwezig is.
Het college heeft van het COA het verzoek gekregen of deze groep hier mag blijven in afwachting van hun procedure. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat deze groep maximaal anderhalf jaar, geteld vanaf de opening van de voorziening, hier kan blijven. In die afspraak is niets veranderd en ook het maximumaantal vluchtelingen van 400 blijft gehandhaafd. Het is prettig dat er niet constant een wisseling van vluchtelingen plaatsvindt waardoor deze mensen zich beter kunnen aanpassen aan onze maatschappij. Verder vindt zij het netjes dat er zo weinig mogelijk met mensen gesleept hoeft te worden. Op dit moment kunnen nog niet alle kinderen naar school en met name de middelbare scholieren kunnen op dit moment nog geen onderwijs genieten. Dat ligt niet aan de gemeente. Dinsdag 17 mei a.s. vindt een gesprek plaats met het onderwijs in de gemeente Amersfoort. Als de VVD spreekt over een azc loopt dat vooruit op welke discussie dan ook. De komst van een azc speelt op dit moment niet. Op dit moment zijn er 360 mensen aanwezig en er kunnen nog maximaal 40 vluchtelingen worden opgevangen.

Zie ook agendapunt 15 op: https://gemeentebestuur.leusden.nl/vergaderingen/Raadsvergadering/2016/09-juni/20:00:00