VVD slaat alarm: spoeddebat TEKORT SOCIAAL DOMEIN

 VVD Leusden/gemeenteraadsfractie

 Aanvraag spoeddebat tekort op de begroting sociaal domein

Leusden, 27 oktober 2017

Geachte voorzitter,

Op basis van artikel 41 van de Verordening Raadswerk 2012 doet de fractie van de VVD een verzoek tot het zo spoedig mogelijk houden van een interpellatiedebat, zo mogelijk aanstaande maandag, 30 oktober 2017.

Onderwerp

Memo van het college d.d. 25 oktober 2017 omtrent het tekort op de begroting sociaal domein 2017.

Motivering

Op donderdag 26 oktober 2017 heeft het college een memo aan de raad gezonden, waarin mededeling gedaan wordt over geprognosticeerde tekorten binnen de begrotingen voor Wmo 2015 (nieuwe taken) en voor de Jeugdwet voor 2017 en 2018.

Deze prognoses lijken te leiden tot een meerjarig structureel tekort van (maximaal) 2,1 miljoen euro vanaf 2017, dat slechts na inzet van incidentele middelen en volledige inzet van de reserve sociaal domein in 2017 geheel en in 2018 gedeeltelijk kan worden afgevangen. Over 2018 resteert na inzet van incidentele dekkingsmiddelen een tekort van 800.000 euro. De huidige reserve sociaal domein zal in 2018 volledig zijn uitgeput. Waar maatregelen tot tekortreductie (ter grootte van 2,1 miljoen!) falen, zal het nieuwe college, na de verkiezingen van 2018, in 2019 geconfronteerd worden met een groot ongedekt tekort.

Omdat de memo, althans de inhoud en consequenties daarvan, niet op de agenda van de raad voorkomen en dit grote consequenties heeft voor de begroting en de reserves 2017 en de meerjarenbegroting en reserves 2018, is er aanleiding het college te vragen onverwijld inlichten te verstrekken omtrent het gevoerde bestuur.

Vragen

De gevraagde inlichtingen hebben betrekking op het volgende:

 1. De tekorten zijn gebaseerd op prognoses. Hoe groot is de waarschijnlijkheid van deze prognoses voor 2017 en 2018 en waar moeten wij minimaal vanuit gaan?
 2. Kan het tekort 2018 en verder als gevolg van het regeerakkoord (o.a. het beperken van de eigen bijdrage Wmo) nog toenemen?
 3. Met betrekking tot de Wmo is in de voorjaarsnota 2017 en de kadernota 2017 niets gemeld over tekorten. In de begroting 2018-2021 wordt rekening gehouden met een risico van plusminus 200.000 euro. De Wmo-uitgaven zijn vrij goed te monitoren, omdat zij geen DBC-systematiek kennen en de gemeente kan bijhouden wat voor voorzieningen tegen welke kosten zij toekent en voor welke duur. Er wordt nu een tekort van maximaal 500.000 euro voorspeld:
  1. Hoe kan het dat het college het risico op de lasten Wmo zo slecht heeft gecalculeerd?
  2. Hoe kan het dat de prognose Wmo pas in de 10e maand van 2017 ter beschikking komt?
 4. In de eerdere P&C-stukken is een tekort op de jeugdzorg voorspeld. Door de DBC-systematiek (declaratie achteraf) zijn de lasten van de jeugdzorg slecht te prognosticeren. Gemeenten ondervangen dat door bij de jeugdzorgaanbieders het onderhanden werk uit te vragen. Daarmee wordt een beeld gekregen op nog te ontvangen declaraties:
  1. Op welke wijze heeft het college betracht zicht te krijgen en in control te zijn over de uitgaven Jeugdwet?
  2. Hoe kan het dat de prognose jeugdzorg pas in de 10e maand van 2017 ter beschikking komt?
 5. Er wordt voor 2017 gerekend met een tekort van 500.000 euro bevoorschotting inkoopkader:
  1. Wat wordt hiermee bedoeld?
  2. Als dit een voorschot betreft, gaat het dan wel om een tekort?
 6. Is het college van mening dat zij er alles aan gedaan heeft wat mogelijk is om wel in control te komen en welke maatregelen waren nog mogelijk geweest?
 7. Heeft het college ter zake extern advies gevraagd?
 8. Indien deze maatregelen nagelaten zijn, waarom was dat?
 9. Het college geeft aan in het voorjaar van 2018 na analyse maatregelen te nemen, maar deze pas bij de voorjaarsnota van 2018 financieel door te kunnen vertalen. In de voorjaarsnota 2017 heeft het college gemeld dat de ombuigingen jeugdzorg wel een jaar konden duren:
  1. Is het reëel te verwachten dat deze maatregelen tijdig, dus in 2018, tot substantiële tekortreducties zullen leiden, zodanig dat de begroting sociaal domein weer sluitend is met de rijksbijdragen?
  2. Zo niet, wat zijn dan naar verwachting de meerjarige consequenties voor de gemeentebegroting 2018-2021?
  3. Zijn er (bezuinigings-)maatregelen op andere domeinen te verwachten, bijvoorbeeld door de OZB alsnog te verhogen?
  4. Zullen de te nemen maatregelen leiden tot een vermindering of verslechtering van de omvang en/of de kwaliteit van de zorg aan inwoners?
 10. Deelt het college de mening dat verwerking van de tekortreducties in de voorjaarsnota 2018 ertoe zal leiden dat de bal wordt doorgespeeld aan het nieuwe college, dat daarmee dan financieel een slechte start zal hebben?
 11. Is het college van mening dat de gemeenteraad op 2 november 2017 een begroting 2018 kan vaststellen, waarop nog substantiële wijzigingen aan te brengen zijn en het voor de hand liggend is dat deze begroting voor 2018 en daarna niet sluitend zal kunnen zijn, temeer omdat de reserve sociaal domein ook weer op een aanvaardbaar niveau gebracht zal moeten worden?

Eventuele nagekomen vragen zullen wij tijdig ter kennis brengen.

Namens de VVD-fractie,

Met vriendelijke groet,

Carlos Genders                         Pieter Lensselink

fractievoorzitter                                vice-fractievoorzitter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.